W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Nabór na stanowisko informatyka

XML

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru Nie dokonano wyboru kandydata z uwagi na fakt, że żadna oferta nie spełniła wymogów formalnych z ogłoszenia o naborze.

Szczegóły

stanowisko Informatyk

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu Biuro Obsługi Interesanta, pok nr 1

Treść

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

Nazwa stanowiska: Informatyk

Wymiar etatu: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
a)       obywatelstwo polskie,

b)      wykształcenie średnie informatyczne, 

c)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)      posiadanie dobrego stanu zdrowia,

e)       brak karalności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       nieposzlakowana opinia. 

g)      staż pracy: 3 lata,

 2. Wymagania dodatkowe:
a)       znajomość angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,

b)      biegła znajomość sieci LAN,

c)       znajomość protokołu TPC/IP oraz zagadnień bezpieczeństwa (Firewall, VPN, NAT),

d)      umiejętność konfiguracji switch’ów i routerów,

e)       praktyczna znajomość języków skryptowych,

f)       znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, systemów informatycznych i aplikacji,

g)      znajomość zagadnień administracji siecią i serwerami opartymi o systemy LINUX                     i WINDOWS,

h)      znajomość przepisów:

- ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych  przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 

-  Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

i)    predyspozycje osobowości: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, dyskrecja, umiejętność podejmowania decyzji i organizowania własnej pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie, w tym:

a)       zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WLAN, oprogramowania i sprzętu,

b)      bieżąca aktualizacja oprogramowania użytkowanego w Urzędzie i współpraca                 z firmami zewnętrznymi w zakresie oprogramowań  objętych opieką serwisową (techniczną, autorską),

c)       sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,

d)      odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych.

2. Pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemów, który w ramach realizacji programu pl.ID odpowiada za:

·     Pomoc użytkownikom w zakresie recertyfikacji kart.

·     Pomoc użytkownikom w zakresie konfiguracji wersji szkoleniowej SRP.

·     Współpracę z osobami testującymi oraz użytkownikami w zakresie wymiany informacji o zgłoszeniach w systemie ITSM.

·     Zgłaszanie błędów w systemie ITSM, jakie pojawiły się w aplikacji szkoleniowej oraz testowej.

·     Wypełnianie ankiety inwentaryzacyjnej sprzętu i doposażenia.

3.Pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych (ASI) 

4.Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych,     w tym:
a) zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie,
b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych.

5. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:
a) rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),
b) monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie,
c) udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,
d) nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej,
e)  inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej,
g) planowanie i analizę zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego,
h) nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych (MS SQL, Firebird),
i) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.

6. Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego.

7.  Sprawowanie  nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą  i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, itp.).

8.  Sprawowanie pieczy nad powierzonym mieniem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim   w Mirosławcu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.
 
4.       Wymagane dokumenty:

a)       kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,

b)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

c)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

d)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym;

 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego   w  Mirosławcu (pokój 1) lub przesłać pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec;w kopercie z napisem:

„Dotyczy naboru na stanowisko informatyk”

 w terminie do  7 września 2020 r. do godz. 15.00

Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

(Decyduje data wpływu do urzędu)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu: www.bip.miroslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/259-62-64 lub 067/259-50-42

Dnia 18.08.2020 r.

Załączniki

Oświadczenia docx, 16 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane