W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Edyta Łukawska, Chałupy

uzasadnienie wyboru Pani Edyta Łukawska w najwyższym stopniu spełniła wszystkie wymogi dla kandydata na stanowisko referenta ds. podatku VAT i księgowości budżetowej.
Pani Edyta Łukawska legitymuje się wykształceniem wyższym ekonomicznym, jak i certyfikatem księgowego. Podczas procedury naboru kandydatka wykazała się znakomitą znajomością zagadnień dotyczących podatku VAT i zasad funkcjonowania księgowości budżetowej.
Pani Edyta Łukawska posiada wieloletni staż pracy w księgowości i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Edyta Łukawska okazała się osobą odporną na stres, komunikatywną, wykazującą chęć rozwiązywania ewentualnych problemów samodzielnie, prezentując przy tym wysoką kulturę osobistą.
Pani Edyta Łukawska posiada wymagane kwalifikacje oraz predyspozycje do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

Treść

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

Nazwa stanowiska referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie średnie,

c) 3 – letni staż pracy w księgowości,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) posiadanie dobrego stanu zdrowia,

f)  brak karalności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

b) Znajomość przepisów:

  • ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów           i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników,
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

c)      Predyspozycje osobowości: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, umiejętność organizowania własnej pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)         Współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi w zakresie rozliczeń  podatku VAT „centralizacja rozliczeń VAT w gminie”.

2)         Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Urzędu.

3)         Prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (rejestry sprzedaży i zakupu).

4)         Obliczanie współczynnika i prewspółczynnika dla optymalizacji odliczeń podatku VAT.

5)         Odliczanie podatku naliczonego związanego z czynności opodatkowanymi.

6)         Stosowanie zwolnień przewidzianych w przepisach.

7)         Odpowiednie dokumentowanie dokonanych sprzedaży ( wystawianie faktur VAT).

8)         Terminowe sporządzanie składanie deklaracji i rozliczanie należnego podatku.

9)         Sporządzanie i przekazywanie jednolitego pliku kontrolnego do Urzędu Skarbowego.

10)      Sporządzanie przelewów w mechanizmie podzielonej płatności.

11)      Księgowanie operacji gospodarczych.

4.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.

 5.      Wymagane dokumenty:

a)  kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (nowy);

b)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  staż pracy;

c)  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

d) oświadczenie dotyczące ochrony danych;

e)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym;

 Oświadczenia do pobrania na stronie bip.miroslawiec.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6.       Warunki pracy:

a)      wymiar czasu pracy – 1 etat,

b)     praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu,

c)      praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.,

d)     obsługa urządzeń biurowych,

e)      wynagrodzenie zasadnicze od 2 600 zł do 4 200 zł,

f)      planowane rozpoczęcie pracy 01.02.2020 r.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego  w  Mirosławcu (pokój 1) lub przesłać pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec;  w kopercie z napisem:

„Dotyczy naboru na stanowisko referenta  ds. podatku VAT i księgowości budżetowej”

w terminie do  16.12 2019 r. do godz. 15:00

Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

(Decyduje data wpływu do urzędu)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu: www.bip.miroslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Mirosławcu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/259-62-64 lub 067/259-50-42

Burmistrz Mirosławca

/-/ Piotr Pawlik

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (78-650) przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu.

2) Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, Panią Monikę Zygmunt–Jakuć, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec oraz adres e-mail: iodo@miroslawiec.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zasady przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych

1) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną włączone do jego akt osobowych;

2) Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, będą przechowywane w Referacie Organizacyjno-Prawnym przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie komisyjnie zniszczone;

3) Niewybrani kandydaci mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne poświadczenie odbioru;

4) Niszczenia dokumentacji, o których mowa w pkt. 2 będzie dokonywała komisja w składzie pracowników Referatu Organizacyjno-Prawnego przy udziale archiwisty zakładowego;

5) Potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie protokół, który zostanie włączony do dokumentacji z przeprowadzonego naboru.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane