Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Konkurs na dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Krystyna Obara, Mirosławiec

uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wszystkie wymagania i uzyskała wymaganą ilość głosów komisji.

Szczegóły

stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

miejsce pracy Biblioteka Publiczna w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Mejski w Mirosławcu

Treść

Burmistrz Mirosławca
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Parkowa 1

 Wymiar etatu: pełny etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 5 lat.

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:

Biblioteka Publiczna w Mirosławcu, 78-650 Mirosławiec, ul. Parkowa 1

I. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

1. Wymagania obowiązkowe:

  l) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe,

3) co najmniej 5 letni staż pracy w bibliotekach, w tym 3 letni na stanowisku kierowniczym,

4) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności  Biblioteki Publicznej,

5) przedstawienie autorskiego programu działania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

8) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa z zakresu bibliotek, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych, a także regulacji dotyczących przepisów prawa pracy,

2) doświadczenie w pracy związanej z działalnością kulturalną,

3) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,

4) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

5) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną,

6) dyspozycyjność, komunikatywność,

7) predyspozycje kierownicze i zdolności organizatorskie,

8) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

3. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

l) pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora  Biblioteki Publicznej w Mirosławcu,

2) pisemny, autorski program działania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu obejmujący 5 lat, z uwzględnieniem warunków organizacyjno - finansowych instytucji,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie  zawodowe,

7) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1)

11) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej.

II. Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać  w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37  w terminie do  27  lutego 2019 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu ".

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

III. Informacje dodatkowe:

1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Mirosławca powoła Komisję Konkursową określając tryb jej pracy,

2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,

II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata,

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

3) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków przewiduje się w terminie do 14 dni po upływie terminu składania wniosków,

4) przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno - finansowe działalności Biblioteki Publicznej  w Mirosławcu oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2018 r. poz. 1983),

5) dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Biblioteki Publicznej w Mirosławcu  można uzyskać pod adresem: Biblioteka Publiczna w Mirosławcu , ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec, tel. 67 2595 024,

6) zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,

7) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij