W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

GIŚ.6730.14.2017.DB – decyzja zmieniająca do decyzji o warunkach zabudowy (budowa budynku handlowo-usługowego, parkingu, placu manewrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Sprzymierzonych i Wałeckiej w Mirosławcu) w zakresie odprowadzenia wód deszczowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GIŚ.6730.14.2017.DB
Typ sprawy Inne
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Mirosławiec, 10 maja 2021 roku
GIŚ.6730.14.2017.DB 


DECYZJA

 

Na podstawie do przepisów art. 104, art. 154 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)  oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.  z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Spółki Pana Dariusza Górowskiego reprezentującego firmę Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn zwanej dalej Wnioskodawcą, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w dniu 01 kwietnia 2021 roku, dotyczącego zmiany mojej decyzji  w sprawie ustalenia warunków zabudowy znak GIŚ.6730.14.2017.DB  z 20 października 2017 roku dla  inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego, parkingu, placu manewrowego  wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 353/3, 353/2, 353/4 i 355 położonych w rejonie ulic Sprzymierzonych i Wałeckiej w Mirosławcu, obręb m. Mirosławiec (0001)                    
zmieniam
dla Wnioskodawcy swoją decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy znak GIŚ.6730.14.2017.DB  z 20 października 2017 roku dla  inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego, parkingu, placu manewrowego  wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 353/3, 353/2, 353/4 i 355 położonych  w rejonie ulic Sprzymierzonych i Wałeckiej w Mirosławcu, obręb m. Mirosławiec (0001), w ten sposób, iż:
1)  ustalenia pkt 2.5.4. ww. decyzji w brzmieniu:
„2.5.4. odprowadzenie wód deszczowych – do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora lub powierzchniowo na teren działek,”
otrzymują brzmienie:
„2.5.4. odprowadzenie wód deszczowych – do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora lub powierzchniowo na teren działek lub do szczelnego zbiornika retencyjnego, który nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego,”
2)  pozostałe ustalenia decyzji pozostawia się bez zmian.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ realizuje ona   w pełni żądanie Wnioskodawcy. 


POUCZENIE

1.   Decyzja niniejsza zmienia – uzupełnia treść wydanej uprzednio decyzji cytowanej w sentencji.
2.   Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
3.   Od decyzji niniejszej stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji przy czym, gdy strona nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której realizowana ma być inwestycja, termin czternastu dni należy liczyć od upływu czternastego  dnia od daty wywieszenia decyzji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w  Mirosławcu jak również w BIP-ie UM w Mirosławcu.
4.   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
5.   Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Czas   znajdowania  się  decyzji  na tablicy ogłoszeń UM
w Mirosławcu oraz w BIP: 10 maj 2021 r.  – 24 maj 2021 r.
Podpisano w dniu 10.05.2021 r. przez Zastępcę Burmistrza                                      (podpis)

Otrzymują:

1.     Wnioskodawca:
1)   Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.
2.     Strony w postępowaniu (rozdzielnik w aktach sprawy) - na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego strony zostały zawiadomione za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (https://bip.miroslawiec.pl/) oraz tablic ogłoszeniowych  Urzędu Miejskiego  w  Mirosławcu.
3.     Burmistrz Mirosławca (a/a).

Załączniki

Powiadom znajomego