W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WONS-OŚ.420.72.2019.AW.53
Typ sprawy Ochrona środowiska
Znak pisma WONS-OŚ.420.72.2019.AW.53
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia


REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W SZCZECINIE
Szczecin, dnia 25 listopada 2020 roku
WONS-OŚ.420.72.2019.AW.53
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) – dalej zwanej ustawą ooś,
podaje się do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz” w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Rafała Kleina, działającego z pełnomocnictwa inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowa droga kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt a) ustawy ooś organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji dla planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, natomiast organami opiniującymi są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, a organem uzgadniającym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 29 ustawy ooś, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W związku z powyższym informuję, że dokumentacja sprawy, w tym raport o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnienia, udostępnione są zainteresowanym w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną tut. organ informuje, iż rekomendowane jest udostępnianie akt za pośrednictwem systemów informatycznych (np. na adres e-mail, platforma e-PUAP), w zależności od technicznych możliwości zainteresowanego i urzędu. Określenie terminu oraz sposobu udostępnienia akt należy każdorazowo (zarówno w siedzibie, jak i w sposób zdalny) uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie - Agnieszką Wiśniewską pod nr tel. 91 43 05 200.
Wnioski i uwagi można składać w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 7 grudnia 2020 r. do dnia 5 stycznia 2021 r. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl) i przed wydaniem decyzji zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie
Marcin Siedlecki

Powiadom znajomego