Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Obwieszczenie P O Postanowienie Burmistrza Mirosławca o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy GIŚ.6220.7.2018.AM

Znak pisma GIŚ.6220.7.2018.AM

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Treść

                                                            Mirosławiec, dnia  26 marca 2019 roku

GIŚ.6220.7.2018.AM

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioruP O S T A N O W I E N I E


Na podstawie:

-        art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

w związku z:

-        art. 63, art. 64 ust.1,pkt 1, a także ust. 3 i ust. 4 oraz art. 66 i 68  ustawy z dnia         3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

-        §  3 ust. 1 pkt 53  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 roku     w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko ( Dz.U z 2016 r., poz. 71)

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie   WST.K.4220.206.2018.MK  z dnia 7 stycznia 2019 roku  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu   PPIS.N.NZ-407/21-8/18/19 z dnia 21 marca 2019 roku oraz PGW Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy BD.RZŚ.435.272.2019.KC.MM z dnia 20 lutego 2019 r.  w ramach rozpatrywania wniosku inwestora Pana Włodzimierza Wojciechowskiego zam. w m. Kołobrzeg  na realizację przedsięwzięcia polegającego na podziale nieruchomości gruntowej na działki budowlane z dalszą możliwością budowy na nich wolnostojących budynków rekreacyjno- letniskowych, na działce nr ewidencyjny 298, położonej w Drzewoszewie obręb Jabłonowo (0027), gmina Mirosławiec stwierdza się konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Ustalam następujący zakres raportu o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)                 ze szczególnym uwzględnieniem:


 1. Określenia ryzyka możliwego bezpośredniego zniszczenia lub uszczuplenia przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 pn. „Puszcza nad Gwdą”  i pn. „Jezioro Wielki Bytyń”, znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji, w związku z realizacją projektowanej inwestycji.

 1. Podania działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na ww. obszary Natura 2000, dostosowanych do poszczególnych grup organizmów stwierdzonych na analizowanym obszarze wraz z oceną ich skuteczności oraz informacji, czy środki łagodzące będą monitorowane i jak zostanie skorygowana ich ewentualna nieskuteczność.

 1. Oznaczenia wszystkich zagadnień na załącznikach graficznych, w tym przewidywanego zasięgu oddziaływania inwestycji.

 1. Przedstawienia wyników wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej (danych liczbowych i rozmieszczenia przestrzennego, godzin rozpoczęcia i zakończenia badan przyrodniczych, panujących warunków atmosferycznych podczas badań terenowych, a także opisać zastosowaną metodykę przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej).

 1. Opisu metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opisu przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na obszary  Natura 2000 pn.”Puszcza nad Gwdą”        i pn:„Jezioro Wielki Bytyń”, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko.

 1. Oceny wpływu  inwestycji na pozostałe elementy środowiska przyrodniczego,        w tym należy przeanalizować wpływ projektowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność rozumianą  jako liczebność i kondycje populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemu – ich kondycję , stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

 1. Opis warunków geologicznych i hydrologicznych w miejscu lokalizacji przedmiotowej inwestycji (w szczególności informacje dotyczące głębokości zalegania poziomów wodonośnych, w tym poziomu zalegania wód gruntowych, wraz z opisem poszczególnych poziomów geologicznych, w szczególności parametrów, tj. miąższość, przepuszczalność).

 1. Opisu krajobrazu, w którym zlokalizowane zostanie przedsięwzięcie oraz ocenę wpływu przedmiotowej inwestycji na krajobraz, z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych z innymi projektowanymi w sąsiedztwie inwestycjami. Należy przedstawić wizualizację fotograficzną projektowanej inwestycji wkomponowanej w panoramy krajobrazowe z dostępnych punktów i ciągów widokowych.


                                                  Uzasadnienie


W dniu 17 grudnia 2018 r. wpłynął wniosek Pana Włodzimierza Wojciechowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn: : „Podział nieruchomości gruntowej na działki budowlane z dalszą możliwością budowy na nich wolnostojących budynków rekreacyjno – letniskowych” na działce nr ewidencyjny 298, w Drzewoszewie obręb Jabłonowo (0027), gmina Mirosławiec.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z  2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2016 r., poz. 71) oraz zgodnie z załącznikiem Nr I pkt 13 dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającą dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywierającego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia            w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Oddział Terenowy      w Koszalinie,
 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałczu.
 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile.

            Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na: „Podziale nieruchomości gruntowej na działki budowlane z dalszą możliwością budowy na nich wolnostojących budynków rekreacyjno – letniskowych”  na działce nr ewidencyjny 298, w Drzewoszewie, obręb Jabłonowo (0027), gmina Mirosławiec.

Z informacji zawartych w przedłożonych materiałach wynika, że projektowana inwestycja polega na podziale działki nr ewid. 298 w Drzewoszewie, obręb Jabłonowo (0027), gmina Mirosławiec posiadająca powierzchnię 1,2 ha, poprzez wyznaczenie 19 działek pod budowę budynków rekreacyjno - letniskowych, całorocznych (parter z poddaszem użytkowym, z możliwym podpiwniczeniem) oraz wydzieleniu drogi wewnętrznej.

Planowane obiekty budowlane będą posiadały maksymalne  powierzchnie zabudowy (dla pojedynczego budynku) wynosząca 150 m² i wysokość 7 m. Powierzchnia planowanej drogi docelowo zostanie pokryta płytami ażurowymi typu „Jumbo”. W przedłożonych materiałach nie wskazano  w jaki sposób będzie dostarczana woda na etapie eksploatacji projektowanych budynków.

Na podstawie „Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego”  (Szczecin, 2010 r.) ustalono, że projektowane przedsięwzięcie położone jest w granicach powołanych form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.           o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.), tj. w granicach:

 1. Obszaru chronionego krajobrazu pn. „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”, dla którego aktualnym aktem prawnym jest uchwała XXX/470/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 15 września 2009 r. w sprawie chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 1406).  W.w uchwała określa szereg zakazów, w  tym  zakaz realizacji przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko  wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Ponadto, ww. uchwale w § 2 ust. 1 pkt 8 określono m.in., iż zabrania się budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych. Z przedłożonych informacji wynika, że teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową będzie usytuowany w odległości około 24 m od jeziora Wielki Bytyń. Tym samym, projektowana inwestycja może łamać zakazy określone dla ww. obszaru chronionego krajobrazu pn. „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”.

        Biorąc powyższe pod uwagę dla przedmiotowej inwestycji występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko. Ponadto, planowana inwestycja nie jest bezpośrednio związana z ochroną obszaru chronionego krajobrazu pn. „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” i nie wynika z tej ochrony. Zatem wykazanie braku negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na ww. obszar, jest obowiązkiem podmiotu, który zamierza podjąć realizację planowanego zamierzenia.


 1. Obszaru Natura 2000 pn. „Puszcza nad Gwdą” (kod PLB300012), wyznaczonego      w celu ochrony populacji dziko żyjących gatunków ptaków wymienionych                 w załączniku I dyrektywy ptasiej oraz zachowania siedlisk warunkujących ich bytowanie. Na ww. obszarze Natura 2000 występuje co najmniej 31 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywy Ptasiej), z czego co najmniej 25 gatunków zaliczanych jest do lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. Występuje tu również 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (PCK). Obszar „Puszczy nad Gwdą” to bardzo ważna ostoja lęgowa lelka, lerki i włochatki.

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: gągoł, nurogęś, włochatka (PCK), kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), lelek, lerka, puchacz (PCK),  rybołów (PCK), zimorodek. Natura 2000 stanowi rozległe zwarte kompleksy leśny z dobrze zachowanymi naturalnymi zbiorowiskami wodno-błotnymi oraz stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin naczyniowych. Na terenie obszaru okresowo bytuje jedno z 5 wolnożyjących w Polsce stad żubrów, mających główną ostoję w sąsiadującym specjalnym obszarze ochrony siedlisk Mirosławiec (kod PLH 320045). Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą  PLB300012 (Dz. Urz. Woj.  Zachodniopom. z 2015 r., poz. 1522), zmienionym rozporządzeniem z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2017 r., poz. 2601), określono m. in. istniejące i potencjalne zagrożenia dla utrzymania lub osiągniecia  właściwego stanu przedmiotów ochrony dla ww. obszaru Natura 2000. Do najistotniejszych istniejących zagrożeń obszaru Natura 2000  należą działania wynikające z działalności człowieka,                              a w szczególności: osuszanie i zanik terenów podmokłych, likwidacja lub przekształcanie oczek i większych zbiorników wodnych skutkujące pogarszaniem stanu lub utrata siedlisk, niedostatek drzewostanów o cechach odpowiednich dla gatunku, zabiegi melioracyjne i utrzymaniowe w korytach rzek skutkujące pogorszeniem jakości siedlisk i utratę lęgowisk, zabudowa rozproszona wszelkiego typu powodująca zmiany w krajobrazie i utratę żerowisk, presja drapieżników, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka amerykańska, szop pracz) oraz zdziczałych kotów i psów, płoszenie ptaków wyprowadzających lęgi  nad rzekami przez spływy kajakowe powodujące zwiększoną śmiertelność młodych. Do najważniejszych potencjalnych zagrożeń należy zaliczyć: usuwanie lub ograniczenie powierzchni starodrzewów, upraszczanie struktury gatunkowej, piętrowej i wiekowej drzewostanu, skutkująca utratą lęgowisk, zmniejszenie się powierzchni drzewostanów  dojrzałych w odległości 1 km od zbiorników wodnych i rzek, niedobór drzew dziuplastych w pobliżu większych cieków i zbiorników wodnych, zmniejszenie udziału świerka     w drzewostanie, ograniczenie powierzchni starodrzewów lasów bukowych, możliwość śmierci w wyniku kolizji z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, budowę farm wiatrowych na terenie Natura 2000 i jego sąsiedztwie skutkują  zmniejszeniem się areału żerowisk, zwiększeniem śmiertelności i zmianą tras przelotu, niepokojenie ptaków w wyniku działalności gospodarczej (w tym leśnej) i penetracji turystycznej, zabudowę wszelkiego typu powodującą zmiany w krajobrazie i utratę żerowisk, zalesianie terenów otwartych, przeloty samolotów i śmigłowców w bezpośrednim sąsiedztwie  czynnych gniazd, mogące płoszyć ptaki lub skutkować kolizjami.

Realizacja projektowanej inwestycji może zostać zakwalifikowana do zagrożeń określonych dla ww. obszaru Natura 2000, tj. m. in. do niepokojenia ptaków               w wyniku działalności gospodarczej (w tym leśnej) i penetracji turystycznej oraz do zabudowy wszelkiego typu powodującej zmiany w krajobrazie i utratę żerowisk.

        Biorąc pod uwagę lokalizowanie inwestycji w bliskim sąsiedztwie jeziora, zakres ewentualnych oddziaływań projektowanych prac budowlanych oraz fakt, iż analizowana  inwestycja wpisuje się w katalog potencjalnych zagrożeń dla ww. obszaru Natura 2000, należy uznać, iż może wystąpić prawdopodobieństwo znacząco  negatywnych oddziaływań  na obszar Natura 2000 pn. „Puszcza nad Gwdą”,              w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji.


Ponadto, projektowana inwestycja usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie:


 1.  Obszaru Natura 2000 pn. „Jezioro Wielki Bytyń” (kod PLH320011), wyznaczonego w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych w załączniku I i II dyrektywy siedliskowej. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r.    w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Jezioro Wielki Bytyń” PLH320011 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2016 r., poz. 5138), określono m.in. istniejące i potencjalne zagrożenia utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony dla ww. obszaru Natura 2000. Do najistotniejszych istniejących zagrożeń obszaru Natura 2000 należą: presja turystyczna, zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych oraz wędkarstwo. Potencjalne zagrożenia to przede wszystkim intensyfikacja rolnictwa i związana z tym eutrofizacja siedlisk oraz rozproszona zabudowa jednorodzinna i rekreacyjna               w granicach i sąsiedztwie granic ostoi oraz związane z nimi zanieczyszczenia               i antropopresja.

       Realizacja projektowanej inwestycji może zostać zakwalifikowana do zagrożeń określonych dla ww. obszaru Natura 2000, tj. m.in. do rozproszonej zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej w granicach i sąsiedztwie granic ostoi oraz związanych  z nią zanieczyszczeń i antropopresji.

               Biorąc pod uwagę lokalizowanie inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 pn. „Jezioro Wielki Bytyń”, zakres ewentualnych oddziaływań projektowanych prac budowlanych oraz fakt, iż analizowana inwestycja wpisuje się    w katalog potencjalnych zagrożeń dla ww. obszaru Natura 2000, należy uznać, iż może wystąpić prawdopodobieństwo znacząco negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 pn. „Jezioro Wielki Bytyń” w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji.

 1. Rezerwatu przyrody „Wielki Bytyń”, dla którego aktualnym aktem prawnym jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2018 r., (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2018 r., poz. 3972). Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnej różnorodności biologicznej, zarówno gatunkowej, jak i biocenotycznej, a także naturalnego zróżnicowania krajobrazu rynny jeziora Wielki Bytyń z zatokami, jeziora Bytyń Mały, jeziora Bobkowego                     i Głębokiego oraz otaczających je wysoczyzn morenowych. Przedmiotem ochrony ww. obszaru jest krajobraz o cechach naturalnych.

Analizując przedłożona kartę informacyjną  przedsięwzięcia oraz opierając się na posiadanych informacjach, w tym danych z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 pn.”Puszcza nad Gwdą” i pn. „Jezioro Wielki Bytyń”, nie można jednoznacznie stwierdzić, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000. W przypadku braku pewności występowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, zastosowanie ma tzw. „zasada przezorności”, wyrażona w artykule 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej (wcześniej art. 174 ust 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Nakazuje ona podjęcie działań zapobiegawczych zawsze wtedy, kiedy nie został dowiedziony brak negatywnych oddziaływań na środowisko. Szczególne znaczenie ma ta zasada w zakresie ochrony  obszarów sieci Natura 2000. Jeżeli nie można wiarygodnie uzasadnić, że oddziaływanie jest nieznaczące, to należy przyjąć, że może być ono znaczące. Racjonalne wątpliwości, co do ryzyka wystąpienia oddziaływania są przesłanką na rzecz dokonania oceny               i zawsze interpretuje się je „na korzyść środowiska” (por. „Ocena planów i przedsięwzięć oddziałujących na obszary Natura 2000”). Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów artykułu 6(3) i 6(4) dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG. Komisja Europejska 2002). Jednocześnie należy podkreślić, iż urbanizacja terenu przewidywanego pod zainwestowanie, może spowodować następujące oddziaływania: bezpośrednie zniszczenie, uszczuplenie lub fragmentacja siedlisk gatunków, płoszenie oraz zmianę sposobu wykorzystania przestrzeni przez ptaki, barierę na szlaku wędrówek zwierząt poprzez  zwiększoną w okolicy penetrację ludzką, ekspansję związanych z człowiekiem obcych gatunków, a także zmianę sposobu zagospodarowania. Nieodwracalnie może zostać też zmieniona struktura krajobrazu i w konsekwencji sposób wykorzystania przestrzeni przez gatunki będące celem ochrony obszarów Natura 2000.

         Mając na uwadze charakter planowanej inwestycji oraz fakt, iż jej potencjalnie znaczący negatywny wpływ na środowisko będzie związany z funkcjonowaniem inwestycji, zdaniem tut. organu w sposób niewystarczający  zostało przeanalizowane zagadnienie oddziaływania na środowisko  przyrodnicze, w szczególności na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 pn. „Puszcza nad Gwdą” i pn. „Jezioro Wielki Bytyń” oraz gatunki roślin i zwierząt, występujące w jej otoczeniu, w tym podlegające prawnej ochronie. W celu oszacowania rzeczywistych skutków  realizacji przedsięwzięcia, zasadne jest nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 i uwzględnienie       w raporcie oceny oddziaływania na środowisko danych dotyczących  przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, służącej ustaleniu stanu (rodzaju, liczby i rozmieszczenia) lokalnych zasobów cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenach, na których będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w tym odniesieniu do obszarów Natura 2000.

W przedłożonych materiałach wnioskodawca ograniczył się jedynie do wskazania wariantu wnioskowanego. W przygotowywanym raporcie oceny oddziaływania na środowisko przedstawienie racjonalnych wariantów alternatywnych w stosunku do wariantu preferowanego przez inwestora da możliwość porównania, a nawet wyboru innego, niż zaproponowany przez inwestora. Rozpatrywanie wariantów planowanej inwestycji w kontekście uwarunkowań środowiskowych jest zasadniczym elementem oceny oddziaływania na środowisko, będącej jednymi z głównych instrumentów realizacji zrównoważonego rozwoju, dlatego też wiąże się z obowiązkiem  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

          Na podstawie przedstawionych informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, iż nie ma  możliwości oszacowania bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania przedmiotowej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska, jak i odwracalności oddziaływania planowanej inwestycji.

W związku z faktem, że w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie odniesiono się do skumulowanego wpływu oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedmiotowe przedsięwzięcie oraz nie odniesiono  się do prawdopodobieństwa oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania przedmiotowego  przedsięwzięcia na środowisko  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie mógł określić skumulowanego wpływu oddziaływań, wielkości i złożoności oddziaływania projektowanej inwestycji.

  Mając na uwadze wartości przyrodnicze terenu, usytuowanie inwestycji w granicach obszaru chronionego krajobrazu pn. „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”, dla którego zgodnie z obowiązującymi przepisami występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w granicach obszaru Natura 2000 pn. „Puszcza nad Gwdą” (kod PLB00012) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 pn. „Jezioro Wielki Bytyń” kod (PLH320011) i rezerwatu przyrody „Wielki Bytyń”, jak również biorąc pod uwagę informacje, że inwestycja wpisuje się w katalog potencjalnych zagrożeń dla ww. obszarów Natura 2000 stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

   Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy oceny oddziaływania na środowisko. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać  szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przyrody.


  Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w sentencji.

 

                                                     P  o  u  c  z  e  n i e

 

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za  pośrednictwem Burmistrza Mirosławca  w terminie 7 dni od dnia dostarczenia postanowienia.
Otrzymują:


 1. Strony postepowania wg przedłożonych wykazów  działek przewidywanego terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i przewidywany teren na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. (rozdzielnik w aktach sprawy).
 2. Pozostałe strony na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz BIP Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
 3. a/a.

Do wiadomości:


 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin
 2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Al. Zdobywców Wału Pom. 54,    78-600 Wałcz
  1.  Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, ul Motylewska 7,       64-920 Piła.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij