Informuję, iż w dniu 28 września 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 10.00
odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu
z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLII Sesji Rady Miejskiej.
            a)     przyjęcie sprawozdania. sprawozdanie
 1. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze
  2018 r.
            a)     informacja Burmistrza Mirosławca;
            b)     opinia RIO;
            c)     stanowisko Komisji stałych;
            d)     dyskusja;
            e)     przyjęcie informacji.
         8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec. projekt
         9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. projekt
       10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
             nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec. projekt
        11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3
             lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec. projekt
        12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości
              gminnej. projekt
        13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.
        14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.
        15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok. projekt
        16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
              Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026. projekt cz.I i cz.II
        17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
        18. Wolne wnioski i zapytania.
        19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy
              bieżące.
        20. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
               /-/  Piotr Czech