UCHWAŁA NR XLI/334/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000) w związku z art. 14 ust. 2b ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r, poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310) ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się, z zastrzeżeniem § 2, odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec w następujących miejscach publicznych:
1) w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1,
2) plac przed Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa  - załącznik nr 1,
3) w budynku świetlicy wiejskiej w Mirosławcu Górnym, ul. Lotnictwa Polskiego 4,
4) w budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim, Łowicz Wałecki 54,
5) w budynku świetlicy wiejskiej w Orlu,  nr działki 438- załącznik nr 2,
6) w budynku świetlicy wiejskiej w Hankach, Hanki 49,
7) w budynku świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie, nr działki 44/4 - załącznik nr 3,
8) w budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie, Bronikowo 40 B,
9) w budynku świetlicy wiejskiej w Próchnowie, Próchnowo 11,
10) w budynku świetlicy wiejskiej w Piecniku, Piecnik 53,
11) w budynku świetlicy wiejskiej w  Jabłonowie, nr działki 33 - załącznik nr 4,
12) Stadion Miejski w Mirosławcu, nr działki 204 - załącznik nr 5.
2. Usytuowanie terenów objętych odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 5, 7, 11, 12 ilustrują szkice sytuacyjne nr 1-5, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Odstępstwo od zakazu dotyczy spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu w miejscach wymienionych w § 1 ust. 1 w czasie trwania imprez masowych organizowanych przez Gminę Mirosławiec, jej jednostki organizacyjne i pomocnicze, instytucje kultury, stowarzyszenia.
2. Odstępstwo od zakazu dotyczy spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 4,5 % alkoholu w miejscach wymienionych w § 1 ust. 1 w czasie  trwania imprez organizowanych przez Gminę Mirosławiec, jej jednostki organizacyjne i pomocnicze, instytucje kultury, stowarzyszenia z wyłączeniem imprez sportowych i organizowanych dla dzieci i młodzieży.
3. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w § 1 ust. 1 obowiązuje na czas organizowania zamkniętych imprez okolicznościowych przez osoby fizyczne i inne podmioty posiadające tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Czech