PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. rok 2016 poz. 1827 ze zm.).

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
 2. Załączniki:
 • oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd wraz tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • oryginał zaświadczenia do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji orz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane również przez sąd (ten sam, który wydał orzeczenie o rozwodzie) oraz tłumaczenie.
 • oryginału lub wierzytelnego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór – plus tłumaczenie,
 • dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem – plus tłumaczenie.
 1. W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:

Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i zaświadczenia z sądu orzekającego na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
 • za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

UWAGI:

 1. Sprawy załatwia się pokoju  4,  tel. 67 2596162
 2. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
 3. Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie z podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.


Załączniki:

1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego