UCHWAŁA NR LXII/507/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług na terenie Gminy MirosławiecNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mirosławiec, w następujących wysokościach:

1) 290,00 zł/m3 brutto za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

2) 580,00 zł/m3 brutto za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny.

§ 2. Określa się górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mirosławiec w następujących wysokościach:

1) 90,00 zł/m3 brutto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) 300,00 zł/m3 brutto za opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 3. Stawki, o których mowa w §1 i §2 zawierają podatek VAT.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2020 r. sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr CzechZałączniki:

Uchwała Nr LXII/507/2023