Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w Banku SBL Złotów O/Mirosławiec

1. Należności z tytułu:  wieczystego użytkowania, sprzedaży mieszkań komunalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego  nabycie prawa własności  oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, odpłatnego korzystania z mienia (najem, dzierżawa),  sprzedaży działek, wydania zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych, wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozostałe należy dokonywać na nr rachunku: 57-8941-1032-0092-2937-2000-0020

2.  Należności z tytułu: mandatów oraz grzywien  należy dokonywać na nr rachunku: 55-8941-1032-0092-2937-2000-0250

3. Należności z tytułu: wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dokonywać na nr rachunku: 78-8941-1032-0092-2937-2000-0030

4. Należności z tytułu: opłaty  za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru  PESEL należy dokonywać na nr rachunku: 02-8941-1032-0092-2937-2000-0040

5. Należności z tytułu: subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów  realizowane przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek  od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej), dochody budżetu gminy realizowane przez jednostki organizacyjne gminy należy dokonywać na nr rachunku:   23-8941-1032-0092-2937-2000-0050

6. INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH dotyczą wpłat z tytułu:

1.      opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na nr rachunków podanych w 2013 r.

2.      podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych

– numery kont dla osób fizycznych podane zostaną w decyzjach wymiarowych, z wyłączeniem podatku od środków transportowych które zostaną podane  indywidualnie w pismach. Na terenach wiejskich nadal można dokonywać wpłaty podatku u sołtysów.

- numery kont dla osób prawnych podane zostaną indywidualnie w pismach.