Odpowiedź na petycję

Mirosławiec, 1.08.2023 r.
S.152.1.2023.MS

Adresat: Zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) w odpowiedzi na petycję z dnia 5 lipca 2023 r., skierowaną do Burmistrza Mirosławca w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 177 będącej łącznikiem ścieżki pieszo-rowerowej z Mirosławca do m. Kalinówka, po dokonaniu analizy petycji, informuję jak poniżej.

Wnioskowana budowa ścieżki pieszo-rowerowej miałaby być realizowana na działce gruntowej Nr 83 położonej w Obrębie 0034 Mirosławiec, będącej w trwałym zarządzie  Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie stanowiącej własność Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości. 

W związku z powyższym kopia przedmiotowej petycji została przesłana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.              

Gmina Mirosławiec jako jednostka samorządu terytorialnego  nie może realizować inwestycji na terenie, którego nie jest właścicielem. Gdyby Zarząd Dróg Wojewódzkich miał w planach budowę ścieżki na wskazanym w petycji odcinku drogi  Gmina wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców związanym z poprawą bezpieczeństwa na drogach, mogłaby wówczas wziąć udział w tym przedsięwzięciu w ramach współpracy z samorządem województwa.  Jednakże bez uprzedniej decyzji w sprawie zaplanowania inwestycji przez właściciela drogi, wpisanie jej do budżetu Gminy Mirosławiec na rok przyszły byłoby bezprzedmiotowe. 

Ponadto informuję, że plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie dotyczące  budowy drogi  S10 na odcinku Szczecin-Piła w części budowy obwodnicy Mirosławca przewidują tereny obok Kalinówki oraz zjazdu w kierunku Czaplinka jako tereny pod tę inwestycję w zakresie budowy zjazdów z obwodnicy.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z  art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 645 z późn. zm.) zarządcą dróg wojewódzkich jest zarząd województwa. W myśl art. 20 powołanej ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora oraz koordynacja robót w pasie drogowym.

Według art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych Gmina jest właścicielem dróg gminnych i na tych drogach realizuje zadania, o których mowa powyżej.  Gmina realizując swoje zadania związana jest przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). W związku z tym w zakresie realizacji inwestycji  jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana m.in. do prowadzenia zadań inwestycyjnych na terenach, których jest właścicielem. 

Otrzymują:
1.  Adresat.
2.  A/a    

Załączniki:
1.Klauzula informacyjna
2. Kopia pisma do ZZDW w Koszalinie. Załączniki:

Petycja o budowę ścieżki rowerowej
odpowiedź na petycję zanonim