UCHWAŁA NR XLVII/360/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie opłaty miejscowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 17 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 i 1512) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328; Dz. U z 2020 r., poz. 2320; Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 974, 1265 i 1301) oraz uchwały Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 87, poz. 1839) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu: 

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;

5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.

§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 87, poz. 1839) .

§ 3. Opłata miejscowa wynosi 2,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec.

3. Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym :

1) osobom fizycznym:

a) Wandzie i Tadeuszowi Niedźwiedź

b) Renacie Wilk

c) Wandzie i Wiesławowi Wójcik

d) Grażynie i Zdzisławowi Kugiel

e)  Marcie i Michałowi Niedźwiedź.

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej:
a) SIGNIFY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Pile;

b) Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A. z siedzibą w Mirosławiu Ujskim;

c) Klubowi Żeglarskiemu KLIWER z siedzibą w Pile;

§ 6. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokość 25 % zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 7. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 8. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,

- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,

- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVI/273/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 
2021 r. w sprawie opłaty miejscowej.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr CzechZałączniki:

Uchwała Nr XLVII/360/2022