Informuję, iż w dniu 26 maja 2022 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XL i XLI Sesji Rady Miejskiej.
a)   przyjęcie sprawozdania.
7.Informacja na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy 
i Miasta Mirosławiec za 2021 rok.
a)   informacja Burmistrza Mirosławca;
b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)   przyjęcie informacji.
8.Ewaluacja Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 
2017-2024.
a)   przyjęcie ewaluacji.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec 
na 2022 rok.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
12.Interpelacje i zapytania Radnych.
13.Wnioski i oświadczenia Radnych.
14.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
15.Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech