Informuję, iż w dniu 30 marca 2022 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2021 rok.:
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;
b)    informacja Komendy Powiatowej Policji w Wałczu;
c)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
d)    dyskusja;
e)    przyjęcie informacji.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2022 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2022 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mirosławiec wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.
17.Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.
18.Interpelacje i zapytania Radnych.
19.Wnioski i oświadczenia Radnych.
20.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
21.Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech