WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek   ( pobierz plik )
  2. Do wglądu: dokument tożsamości.

Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku cudzoziemca wymagane jest tłumaczenie dokumentu przez tłumacza przysięgłego na język polski).

PODSTAWA PRAWNA:

art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. rok 2016 poz. 2064 ze zm.), Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. rok 2016 poz. 1827 ze zm.).

MIEJSCE ZŁOZENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Mirosławcu

Ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

pokój nr 4, parter

OPŁATY:
Opłata skarbowa:

za wydane zaświadczenie - 38,00 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki ( w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z KPA)

TRYB ODWOŁAWCZY:
Wniosek do Sądu Rejonowego w Wałczu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

UWAGI:

  1. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń odbywa się w  pokoju  4 tel. 67 259 62 61.
  2. Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.


Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia