Informuję, iż w dniu 24 lutego 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 


1.Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2021 r.:
a)    przyjęcie sprawozdania.
8.    Informacja nt. realizacji w 2021 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021:
a)    informacja Prezesa ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;
b)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2021 roku:
a)    przyjęcie sprawozdania.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2021 roku:
a)    przyjęcie sprawozdania.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2021 roku:
a)    przyjęcie sprawozdania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2022 - 2026".
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków  ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2022-2024.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.
21. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
24. Interpelacje i zapytania Radnych.
25. Wnioski i oświadczenia Radnych.
26. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
27. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu    

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech