Informuję, iż w dniu 30 grudnia 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2022-2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia /nie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
19. Interpelacje i zapytania Radnych.
20. Wnioski i oświadczenia Radnych.
21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
22. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.