Protokół nr 4/2019

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 25.02. 2019 r. w godz. 13.00- 14.15

w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 4 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2018 r.

6.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

7.  Interpelacje i zapytania Radnych.

8.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 4 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 4 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecni: radny Grzegorz  Plewa, radny Stanisław Orawiec 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 3 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 3 posiedzenia Komisji.

Ad. 5
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2018 r.

Na posiedzenie Komisji przybyły Krystyna Górniak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, Katarzyna Pierzchała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku oraz Halina Rogowska Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Mirosławcu.

Przewodniczący Komisji Janusz Beer przedstawił sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż sytuacja związana z wynagrodzeniami dla nauczycieli stawia gminę w trudnej sytuacji, gdyż w trakcie roku zostało dopłacone 300.000 zł z budżetu gminy na wynagrodzenia.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż mówi się że podwyżki dla nauczycieli są zagwarantowane w dochodach samorządów, w tym w subwencji oświatowej, natomiast gmina nie ma takich środków zabezpieczonych. Dodała, iż przyszła ostateczna informacja z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji na 2019 rok dla Gminy Mirosławiec i jest mniejsza o 144.135,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z informacji otrzymanych Związek Nauczycielstwa Polskiego wszedł w spór zbiorowy.

Dyrektor Szkoły Krystyna Górniak poinformowała, iż protest byłby realizowany zgodnie z procedurą, z kolejnymi punktami zapisanymi w ustawie o sporach zbiorowych. Związki zawodowe wiedzą, że szkoła jest jednostką budżetową i nie ma możliwości uzyskania środków finansowych.  

O godz. 13.17 na posiedzenie komisji przybył radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 5 radnych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2018 r.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał:

·         w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019

Sekretarz Gminy poinformowała, że rada gminy corocznie wypełnia obowiązek programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt podejmując niniejszą uchwałę. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz do dwóch Kół Łowieckich, które zostały wydane pozytywnie.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy gmina nie ma podpisanej umowy z lekarzem weterynarii?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie było umowy pisemnej, ale w ramach tej umowy były realizowane przez lekarza weterynarii zadania, także opieka była.
W dalszych słowach dodał, iż zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii o zawarciu umowy ze wskazanym gabinetem weterynaryjnym, umowa taka została podpisana i przesłana do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dodatkowo można przeprowadzić zabiegi poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych przez lekarzy weterynarii z Mirosławca, Wałcza i Kalisza Pomorskiego na zlecenie Urzędu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedmiotem umowy najmu jest nieruchomość gminna stanowiąca kaplicę cmentarną wykorzystywaną na cele związane ze świadczeniem usług pogrzebowych. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, wnoszone jako aporty do spółek, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z zamiarem rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu  i podjęciem uchwały Nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze  rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu, wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wyrażenie opinii. Obowiązek ten wynika z art.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.

Pismem z dnia 14 lutego 2019 r. nr WP-5230-369/19. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie  wskazał, że „Straż Miejska może stanowić ważny element systemu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, dalsze funkcjonowanie Straży Miejskiej w Mirosławcu należy uznać za zasadne”.

Jednakże, Straż Miejska nie spełnia oczekiwań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy, w szczególności w kontekście zasobów kadrowych jak i kosztów jej utrzymania. Dużo bardziej efektywne wydaje się wspieranie działalności Policji oraz inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa Gminy, w tym np. dalszy rozwój sieci monitoringu miejskiego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Skarbnik gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 179.855,67 zł z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu ostatniego wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Cyfrowy  Mirosł@wiec   i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" ogółem w kwocie 92.295,24 zł,
- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich RPO WZ 2014-2020 pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" w kwocie 48.560,43 zł,

- zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna w kwocie 39.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 348.720,44 zł w związku:
- informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanych dla Gminy na 2019 r. o kwotę 144.135,00 zł,

- ze zmianą harmonogramu transz dofinansowania dla projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" na lata 2019-2020 ogółem o kwotę 204.585,44 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  2.362.605,64 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie udziału własnego w projektach współfinansowanych środkami UE na etapie wniosku o dofinansowanie;

1) projektu pn. „Bezpieczna Droga - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej". Środki zostaną przeznaczone na zakup odblasków oraz na roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 8.224,00 zł. Wartość zadania wynosi 41.117,23zł, na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 20 %,

2) projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 509.802,00 zł. Wartość zadania wynosi 1.401.709,38 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 36,37 % . 

3) projektu pn. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze środków EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu". Środki zostaną przeznaczone na roboty, nadzór inwestorski i koszty pośrednie ogółem w kwocie 535.483,63 zł. Wartość zadania wynosi 1.331.620,94 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST,

- na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - roboty i nadzór inwestorski w kwocie 155.000,00 zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Adaptacja dwóch pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na pomieszczenia biurowe" ogółem w kwocie 19.680,00 zł,

- zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej oraz sprzętu multimedialnego na kontynuowane zadanie z 2018 r. pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" - wydłużony okres zakończenia projektu na 2019r. w kwocie 190.631,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Utworzenie dziennego Klubu Seniora". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Senior Plus" w kwocie 30.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków niewydatkowanych w 2018r. na projekt grantowy kontynuowany w 2019r. pn. "Ja w internecie„ Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ogółem w kwocie 11.974,27 zł,

- zwroty dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna w kwocie 39.000,00 zł,
- realizację I etapu zadania pn. "Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu zadania. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny 55,20% całkowitych planowanych kosztów projektu szacowanych na kwotę 45.292,29 zł w kwocie 25.000,00 zł,

- realizację operacji pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" - roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 366.376,84 zł. Pomoc w wysokości 27,74 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych  operacji,

- realizację operacji pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku". Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 471.433,90 zł. Refundacja kosztów kwalifikowalnych  operacji w wysokości 23,50%,
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  157.292,09 zł z przeznaczeniem na:
- projekt pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku ze zmianą harmonogramu rozliczania wydatków na lata 2019-2020 o kwotę 157.292,09 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 lutego 2019 r. ogółem w kwocie 125.224,28 zł  z tego na:
- zabezpieczenie środków na zakup usług najmu nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Mirosławcu przy ul. Nowej od Skarbu Państwa w kwocie 1.454,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" o kwotę 1.000,00 zł,

- realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w roku 2019 po zaakceptowanych zmianach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na działania na rok 2019 ogółem w kwocie 122.770,28 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z § 4 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania "Członkowie zwyczajni uczestniczą w Stowarzyszeniu poprzez wybranego przez siebie - na okres równy kadencji rad - delegata. Wobec rozpoczęcia nowej VIII kadencji Rady Gminy zachodzi konieczność wyboru delegata na okres kolejnej kadencji, tj. na 5 lat.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przygotowania projektu na ulicę Wolności - Słoneczna w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż projekt jest przygotowywany.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż przy wiacie śmietnikowej przy ulicy Spokojnej w Mirosławcu, gdzie znajdują się pojemniki PCK na odzież, znajdują się duże ilości worków z odzieżą poza pojemnikami. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dzięki monitoringowi zostały spisane numery rejestracyjne, które zostały przekazane do PCK, którzy odpowiadają za wszystkie pojemniki.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer  o godz. 14.15  zamknęła  4  posiedzenie Komisji.

 

 Załączniki:

Protokół