Protokół nr 17/2020

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 23.04. 2020 r. w godz. 13.30- 14.25

zdalne posiedzenie obrad  


Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.    Otwarcie 17 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

2.     Stwierdzenie quorum.

3.    Przyjęcie porządku obrad Komisji.

4.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.    Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jednostkom podległym.

6.    Zaopiniowanie projektów uchwał. 

7.    Interpelacje i zapytania Radnych.

8.    Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 17 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 13.30 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 17 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 15 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 15 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 16 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 16 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad podsumowując brak udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym  w  związku z brakiem pytań przystąpił do przyjęcia informacji na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał

·         Projekt uchwały nr 163 zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Sekretarz Gminy i Miasta Monika Stąporek wyjaśniła, że ze względu na sytuację pandemiczną taki projekt uchwały jest niezbędny, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców czy przedsiębiorców.
Projekt uchwały wprowadza wyjątek od naliczania opłaty prolongacyjnej w sytuacji, gdy ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem  SARS-CoVID-2.
Burmistrz Piotr Pawlik dodał, że  w stosunku do firm, przedsiębiorców i mieszkańców, musimy zachować się inaczej niż banki i nie postępować w taki sposób, że  przy odroczeniu płatności ponoszone były przez nich jakiekolwiek koszty  za zgodę na przesunięcie terminu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu.

·         Projekt uchwały nr 162 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głos zabrała Sekretarz przedstawiając informacje, że uchwała jest kontynuacją  współpracy gminy Mirosławiec  z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia  Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy gminy Mirosławiec. Dofinansowanie w wysokości 2 500 zł pochodzi ze środków ze środków Komisji Alkoholowej i jak co roku, środki wykorzystane będą na naszych mieszkańców.
Skarbnik natomiast wskazała, że  środki te były zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej 
w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu.

·         Projekt uchwały nr 164 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Kierownik Referatu Gospodarki Kamila Chałupczak przedstawiła projekt uchwały, wyjaśniając najistotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu wprowadzonego uchwałą Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie  wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki przez wszystkich właścicieli nieruchomości, poszerzenia zakresu przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nowe uregulowania dotyczące rodzajów odpadów gromadzonych selektywnie oraz  zmiany częstotliwości odbioru odpadów. Zaznaczyła przy tym, że regulamin jest bardzo podobny do tego z października  2019 r. uchylonego rozstrzygnięciem nadzorczym przez Wojewodę i uwzględnienia on uwagi Wojewody.
    Nadmieniła również, że jako  akt prawa miejscowego regulamin dotyczyć będzie  wszystkich mieszkańców, banków, sklepów czyli zarówno nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu.

·         Projekt uchwały nr 165 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów
Kierownik Referatu Kamila Chałupczak wyjaśniła, że w przeciwieństwie do regulaminu  ta uchwała nie dotyczy wszystkich mieszkańców, a jedynie właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy – uchwała jest efektem konieczności  dostosowania  prawa miejscowego do nowelizacji ustawy. Podkreśliła, że w tekście projektu uchwały w § 7 pkt 5 § 8 pkt 9 pojawiła się  omyłka pisarska dotycząca akumulatorków, czyli baterii, które gmina może odbierać, a nie akumulatorów jak to zostało wpisane.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

·         Projekt uchwały nr 166 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kierownik Kamila Chałupczak  podkreśliła, że dotychczas obowiązujące terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, uchwalone przez Radę Miejską w Mirosławcu w dniu 28 grudnia 2012 r. pozostają bez zmian, doprecyzowano tylko zapisy dotyczące płatności z góry i z dołu.
Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co dwa miesiące.  Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy, a jednocześnie ograniczenia formalności dla mieszkańców (opłata jest wnoszona sześć razy w roku zamiast dwanaście razy w roku), co nie zmienia faktu, że mieszkańcy mogą płacić co miesiąc.
Radny Wasilij Głuscow zapytał: Gdzie w uchwale jest wprost wpisane, że mieszkańcy mogą wpłacać co miesiąc?
Kierownik wyjaśniła, że w uchwale tego nie ma ale nikt nie broni mieszkańcowi wpłacać co miesiąc. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

·         Projekt uchwały nr 167 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Kierownik Kamila Chałupczak   stwierdziła, że  jest to nowa uchwała, której  do tej pory Rada nie podejmowała. Podkreśliła, że uchwała dotyczy wyłącznie nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych, a zwolnienie niestety  dotyczy kwoty 1,5 zł od  gospodarstwa domowego,  a nie od osoby-  co wynika z zapisów ustawy, a nie woli Rady czy Burmistrza.  Kwota oszczędności dla gospodarstwa domowego rocznie wynosi 18 zł. Fakt kompostowania będzie kontrolowany. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braku kompostownika nałożona zostanie kara i nie będzie można korzystać z tego zwolnienia przez następne 6 miesięcy.

Radny Paweł Krawczyk zapytał  „Czy kwota 1,5 zł ma być zachętą czy odstraszeniem dla mieszkańców? To raczej nie zachęca do utrzymania kompostowników- stwierdził. Czy rozważana jest  możliwość wskazania innej kwoty?

Kierownik GKS odpowiedziała , że nie ma takiej możliwości, ponieważ ponownie wskazała tu zapisy ustawy, które mówią o samofinansowaniu się gospodarki odpadami i konieczna jest kalkulacja kosztów i ilości chętnych do kompostowania. Nadmieniła, że z jej kalkulacji  uwzględniającej  50 % kompostujących, wyszła kwota 1,45 zł , zaznaczając przy tym, że  inne gminy ustaliły  kwoty zwolnienia  rzędu 50 gr , 1 zł, co oznacza, że  kwota1,50 zł  jest „dość pokaźna.”

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

·         Projekt uchwały nr 168 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kierownik Referatu GKS  Kamila Chałupczak  podkreśliła, że wzór obowiązywał będzie od 1 września 2020 rok i jest on bardzo uproszczony dla mieszkańców w stosunku do obowiązującej dziś deklaracji – zmiany m.in. to brak możliwości zadeklarowania zbierania odpadów niesegregowanych, zmiana terminu na zgłaszanie zmian w deklaracjach (było 14 dni, jest do 10 dnia następnego miesiąca), dodano także w deklaracji klauzulę RODO.

Przy czym Kierownik zaznaczyła, że  składanie deklaracji przez ePUAP w  dobie pandemii, jak najbardziej się sprawdza. 

Piotr Suchojad zapytał „Czy 1 września trzeba będzie jeszcze raz składać deklarację?

Kierownik Chałupczak stwierdziła, że nie jest to konieczne, a ponowne składanie deklaracji  na nowym wzorze dotyczyć będzie  ewentualnych  zmiany do tej  złożonej poprzednio.

Radny Stanisław Wiese zapytał  „Czy w nowym wzorze musi być data złożenia poprzedniej deklaracji?”

Kamila Chałupczak wyjaśniła, że ta pozycja dotyczy terminu,  od którego zaistniała dana zmiana- jest to data zaistnienia danej zmiany, a nie złożenia poprzedniej deklaracji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

·         Projekt uchwały nr 168 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zapytał o to, jak  oceniana jest przez władze gminy  pomoc z tarczy antykryzysowej.

Skarbnik wyjaśniła, że pomoc  ta raczej nie dotyczy małych gmin, bardziej powiatów z uwagi na to, że gminy nie mogą udzielać pożyczek. Wszystko okaże się dopiero pod koniec roku.

Burmistrz stwierdził,  że wpływy z podatków są mniejsze od połowę,  coś niepokojącego dzieje się z budżetem Państwa, bo są opóźnienia i raczej te transze będą coraz mniejsze. Jest na pewno obawa, że budżet będzie dużo mniejszy. 

Przewodniczący Komisji wskazał, że w metryczce do subwencji zapisane jest, że wrześniowa  podwyżka w wysokości 6 % dla nauczycieli została już wzięta pod uwagę w kalkulacji subwencji i nie będzie możliwości wnosić o dodatkowe środki .

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zapytał „Czy Gmina otrzymała już arkusze organizacyjne szkół i czy widać tam zmniejszenia w etatach nauczycieli?”

Burmistrz odpowiedział, że  brak jest w arkuszach  zmniejszenia etatów, natomiast w Mirosławcu zmniejszono ilość  oddziałów klas ósmych, jednak ten arkusz jest tak  rozpisany, że  widać  konieczność poszukiwania nauczycieli przedmiotów ścisłych. 

Skarbnik Alicja Michor przedstawiła zmiany w budżecie wynikające z konieczności uwzględnienia mniejszych wpływów do budżetu gminy z udziału w podatku PIT oraz ze zmniejszenia subwencji oświatowej. Nadmieniając, że z tego względu również podzielono zadanie dotyczące remontu w Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu na dwa etapy, którego pierwszy etap będzie realizowany w 2020 roku a drugi w 2023. Wspomniała również, że ze środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 46 100 na wydatki związane z koronawirusem, ponieważ zrezygnowały one z realizacji zadań lub zmniejszyły kwoty.

Burmistrz podkreślił, że zmniejszenia wynikają z faktu, że  nie wiadomo,   jak w rzeczywistości będą wyglądać będą wpływy do budżetu na koniec roku  i roboty w przedszkolu w 2020 zmniejszone zostały do minimum tzn. tylko te najbardziej niezbędne do wykonania prace w przedszkolu. 

Ponadto wykorzystane zostały środki w 100% kwoty dofinansowania na zakup  sprzętu do zdalnego nauczania i na ubezpieczenie sprzętu z projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła,  jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ogólnego.  Burmistrz nadmienił, że gmina zakupiła komputery polisingowe, by zwiększyć ich liczbę do 60 szt. dla uczniów obu szkół  w Mirosławcu  i Piecniku.

Skarbnik poinformowała również od trzech nowych wydatkach dotyczących kwoty 30 000 zł 3 na dodatkowe prace przy przebudowie ul. Mickiewicza, 51 500 zł na przebudowę   przepustu w  Jadwiżynie i  9 702 zł na wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Mirosławcu oraz  10 701 na zakup nowej drukarki do Urzędu.

Burmistrz odniósł się do środków oddanych przez organizacje pozarządowe na walkę z koronawirusem podkreślając, że to organizacje pozarządowe  wyszły od siebie z propozycją, że  oddadzą środki  dochodząc  do wniosku, że lepiej zostaną skonsumowane na pomoc  walce koronawirusem,  co warto jest  podziękowania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12   do niniejszego protokołu.

·         Projekt uchwały nr 170 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026

Skarbnik wyjaśniła, że kwota deficytu uległa zmianie i dostosowane zostały wyniki w wieloletniej prognozie finansowej do zmian wynikających z poprzedniej uchwały, tj.  z rozłożenia na dwa etapy  remontu przedszkola w Mirosławcu tj. na rok 2020 – I etap i II etap w roku 2023. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Wasilij Głuscow podziękował za ścięcie drzew w Bronikowie i zapytał Burmistrza czy w Próchnowie można podciąć  trzy lipy.

Burmistrz odpowiedział, że dowie się i oddzwoni w dniu jutrzejszym.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 14.25  zamknął  17 posiedzenie Komisji.