Protokół nr 14/2020

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 28.01. 2020 r. w godz. 13.00- 13.25

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 14 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.  Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2019 r.

6.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

7.  Interpelacje i zapytania Radnych.

8.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 14 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 14 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 11 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 11 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 12 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 12 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 13 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 13 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2019 roku. 

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania Komisji z działalności w 2019 roku.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy, zawarcie umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Z delegacji tego przepisu wynika również, iż wojewoda albo odpowiednia rada mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Projekt uchwały dotyczy zawarcia umowy dzierżawy z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu – samorządową instytucją kultury na czas nieoznaczony : nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską w miejscowości Bronikowo.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, natomiast nie przewiduje upoważnienia do zawierania kolejnych umów dotyczących tej samej nieruchomości. W związku z powyższym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miejskiej.
W przypadku, gdy na dzierżawę nieruchomości wpłynie więcej niż jeden wniosek, wydzierżawienie  odbędzie się w trybie przetargu.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dzierżawy terenu pod garażem?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dotyczy terenu gminy na którym postawiony jest garaż.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Zgodnie z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), organ prowadzący szkoły do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na każdy rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie  maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż należy zwrócić uwagę, iż specjalności kształcenia nauczycieli, na które może być przeznaczone dofinansowanie, i mając wykształconych oświatowców załatwiać na miejscu, a nie wysyłać na kształcenie zewnętrzne.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem, gdyż na drodze krajowej nr 10 przez Mirosławiec postępowały prace związane z wyrównywaniem wszystkich kratek, zapadniętych studzienek, które zakończyły się koło sygnalizacji świetlnej, czy prace będą jeszcze wykonywane?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prace nie są zakończone a nawet kilka studzienek które zostały tzn. należy je podzielić na te, które są w jezdni i które są przy krawężniku. Kratki które są przy krawężniku to jest zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
W ostatnim czasie została naprawiona kratka przy krawężnikowa przy żubrach na łuku drogi krajowej 10 w Mirosławcu.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy drogi gruntowe na terenie Mirosławca będą poprawiane po zimie?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do poprawy są drogi gruntowe tj. wjazd na ul. Dworcową w Mirosławcu od strony ul. Orlej, przebieg ulicy Słonecznej – w okolicach ogródków działkowych będą związane z ubytkami.
Natomiast jeśli w miesiącu lutym temperatury utrzymają się na plusie to nastąpi wymiana kostki brukowej przy ciągach pieszo-jezdnych m.in. w okolicach targowiska, ulicy Słonecznej.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem kiedy rozpoczną się prace oświetleniowe na ulicy Lipowej w Mirosławcu?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż firma zakończyła prace oświetleniowe 
w miejscowości Toporzyk i na koniec miesiąca stycznia br. rozpocznie prace na ulicy Lipowej w Mirosławcu.
Radny Paweł Krawczyk poinformował, że na koniec stycznia br. w Nadleśnictwie Mirosławiec będzie konserwator zabytków, w związku z tym warto byłoby uporządkować, naprawić na Majdanie Zamkowym namioty, które mają zakrywać odkopane fundamenty.
Radny Stanisław Wiese zwrócił uwagę, iż warto byłoby doświetlić przejścia dla pieszych w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są przeprowadzane rozmowy doświetlenia, które wykonuje Enea Oświetlenie. Wykonawca, który wykonuje prace dla Enea Oświetlenie dokonał przeglądu oświetlenia przejść dla pieszych w Mirosławcu, rozmowy dotyczyły wszystkich ośmiu przejść na terenie Mirosławca, koszt jest ok 150.000,00 zł, przy czym gmina będzie chciała dokonać zamiany majątku czyli przekazać na rzecz Enei Oświetlenie kolejną linie, która była wykonywana ze środków gminnych, w ramach której dokonali by doświetlenia przejść dla pieszych.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość dołożenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Sprzymierzonych - Wolności w Mirosławcu?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż raczej nie ma możliwości, ale generalnie jest zasada, że jeśli odległość przekracza 100 m od przejścia dla pieszych to jest dozwolone przejście przez jezdnię. Patrząc na to skrzyżowanie to nie ma jak zrobić przejścia, gdyż tam jest zaraz zakręt, parking.
Jeśli chodzi o prędkość na ulicy Wolności w Mirosławcu jest propozycja postawienia urządzenia wskazującego prędkość i mierzącego prędkość, również GDDKiA skierowała do projektowania odcinek ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Łowicza Wałeckiego, co spowoduje, że powstanie dodatkowe przejście dla pieszych. Kolejne co spowoduje zmniejszenie prędkości w Mirosławcu to przejście torów kolejowych przez ul. Wolności, które w 2021 roku zostanie odtworzone.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Kościuszki w Mirosławcu?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż firma zgłosiła rozpoczęcie prac remontowych na dzień 31 stycznia 2020 roku.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym organizacji ruchu przy remoncie drogi Próchnowo - Bronikowo?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest informacja, że odcinek od Bronikowa do Próchnowa będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Droga będzie tylko udostępniona dla firmy wykonującej prace remontowe.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 13.25  zamknął 14 posiedzenie Komisji.