UCHWAŁA NR XXXVII/286/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 216.148,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 216.148,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 63.147,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2021 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2021 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 lipca 2021 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 8.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 35.950.029,02 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 9.084.471,57 zł,

b) wydatkami w kwocie 36.359.198,97 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 9.084.471,57 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 409.169,95 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.732,48 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 351.437,47 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/286/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/286/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/286/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/286/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/286/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/286/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zalacznik6.pdf

 
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/286/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zalacznik7.pdf

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/286/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zalacznik8.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/286/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 216.148,00 zł, z tytułu ;

- umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec, o wspólnej realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik-Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" i uczestniczeniu przez Nadleśnictwo Mirosławiec w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych (rozdział 60016 § 2700) w wysokości 80.000,00 zł,

- umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Wałcz, o wspólnej realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 211, obręb 0027 Jabłonowo, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" i uczestniczeniu przez Nadleśnictwo Wałcz w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych (rozdział 60016 § 2700) w wysokości 50.000,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0750, 0970) ogółem w wysokości 843,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0970) w wysokości 2.255,00 zł,

 - środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację zdania: "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2„ - refundacja na podstawie złożonych wniosków za miesiące wrzesień i październik 2021r. (rozdział 85195 § 2180) w wysokości 3.050,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym z tytułu kar administracyjnych (rozdział 90002 § 0580) ogółem w wysokości 80.000,00 zł,

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 216.148,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 216.148,00 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik-Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" na podstawie umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o partycypowaniu w kosztach robót budowlanych (rozdział 60016 § 4270) w wysokości 80.000,00 zł,

- zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 211, obręb 0027 Jabłonowo, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" na podstawie umowy porozumienia z Nadleśnictwem Wałcz o partycypowaniu w kosztach robót budowlanych (rozdział 60016 § 4270) w wysokości 50.000,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 § 4260) w wysokości 843,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wynagrodzeń w Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu tytułem otrzymanej refundacji za pracownika z PUP Wałcz (rozdział 80104 § 4010) w wysokości 2.255,00 zł,

- dodatki dla osób zajmujących się obsługą transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na zakup materiałów i wyposażenia stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień oraz paliwa, za miesiące wrzesień i październik 2021r.- ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 85195 §§ 4010, 4110, 4120, 4210) ogółem w wysokości 3.050,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z gospodarką odpadami (rozdział 90002 § 4300) w wysokości 80.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 216.148,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 listopada 2021 r. ogółem w kwocie 63.147,00 zł, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane ze zwiększoną ilością odbieranych odpadów z cmentarzy komunalnych (rozdział 71035 § 4300) w wysokości 2.500,00 zł,

- zakup usług przeznaczonych na promocje Gminy Mirosławiec oraz projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu„ (rozdział 75075 § 4300) w wysokości 5.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (rozdział 80195 § 4300) w wysokości 18.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r. (rozdział 85154 § 4300) w wysokości 4.747,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do Żłobka Bajkowo w Mirosławcu (rozdział 85516 § 2540) w wysokości 900,00 zł,

- wydatki płacowe grupy komunalnej (przemieszczenia porządkowe) (rozdział 90002 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości 807,00 zł,

- zakup i wynajem dekoracji bożonarodzeniowych (rozdział 90095 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości 26.193,00 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z organizacją pikniku sportowo-rekreacyjnego w ramach promocji hasła "Żaden lek nie zastąpi ruchu„ (rozdział 92605 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości 5.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr CzechZałączniki:

Uchwała nr XXXVII/286/2021