Informuję, iż w dniu 25 listopada 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

1.    Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
5.  Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6.    Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXV Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.    Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
8.    Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
a)    przyjęcie raportu.
9.    Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:
a)    przyjęcie informacji.
10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:
a)    przyjęcie informacji.
11. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:
a)    przyjęcie informacji.
12. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:
a)    przyjęcie informacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
20. Interpelacje i zapytania Radnych.
21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
22. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
23. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech