Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

   
 
 

 

Sposoby odbioru dokumentów

osobiście

pocztą

elektronicznie

     

 

Wymagane dokumenty

1.       Wniosek podpisany przez wszystkich współwłaścicieli (wzór w załączniku),

2.       Oryginały wypisów z rejestru gruntów na działkę wnioskodawcy

3.       Oryginały odpisów z księgi wieczystej na działkę wnioskodawcy

4.       Mapa z zaznaczeniem granic podlegających rozgraniczeniu,

Zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

 

Podstawa prawna

1. Art. 30  ust. 1  Ustawy  z   dnia  17 maja  1989 roku  -  Prawo  geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453),

3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego                          (tj. Dz. U. z 2018 r. poz149, 650 ze  zm.).

Tryb odwoławczy

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Dodatkowe informacje, uwagi

W  przypadku  braku  kompletu  wymaganych  dokumentów   wnioskodawca  zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od  daty otrzymania wezwania.

Odbiór postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego następuje:

- osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę,

- pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 3, tel. 067 259 62 66Załączniki:

WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO