UCHWAŁA NR XXXVI/272/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170; Dz. U. z 2018 r., poz. 2244; z 2021 r. poz. 401, poz. 1558) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, poz. 1598; z 2020 r., poz. 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w wysokości 852,75 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

1) wózka ręcznego, ręki , kosza, torby - 6,00 zł;

2) samochodu osobowego, innych samochodów, przyczep, naczep - 42,00 zł;

3) stołu - 29,00 zł,

4) straganu , w przypadku sprzedaży pozostałej - 35,00 zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu powierza się Pani Teresie Olszewskiej zwanej dalej „inkasentem”.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 40 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIV/198/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech