Dz.U.Woj.Zachpom. 2021 r. poz. 4075

 

UCHWAŁA NR XXXV/268/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 904.635,22 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 3.677.973,81 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 204.903,38 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/263/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 sierpnia 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/240/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/226/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 lutego 2021 r. Ustala się plan przychodów/dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/263/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 sierpnia 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 35.517.949,25 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.887.136,67 zł,

b) wydatkami w kwocie 35.928.688,27 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.887.136,67 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 410.739,02 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 131.197,48 zł,

- wolnych środków w kwocie 279.541,54 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/268/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/268/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/268/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2021 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/268/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2021 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/268/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2021 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/268/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2021 r.

Zalacznik6.pdf

 
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/268/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2021 r.

Zalacznik7.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/ /2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2021 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 105.172,38 zł, z tytułu ;

- dodatkowych środków otrzymanych z rezerwy budżetu państwa po rozliczeniu projektu "Partnerstwo w obliczu epidemii„ (w ramach Funduszu Małych Projektów) (rozdział 75421 § 2059) w wysokości 11.543,00 zł,

- wpływu środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618 § 0270) w wysokości 12.725,67 zł,

- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r. (rozdział 75801 § 2920) w wysokości 11.900,00 zł,

- zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu nie ujętych w planie finansowym jednostki (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0970) ogółem w wysokości 7.315,00 zł,

- zrealizowanych dochodów Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowniczych przez PUP w Wałczu nie ujętych w planie finansowym jednostki (rozdział 80104 § 0970) w wysokości 2.870,00 zł,

- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - refundacja za miesiące lipiec, sierpień 2021r. (rozdział 85195 § 2180) w kwocie 6.120,00 zł, 

- dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020r. poz. 1329) oraz na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.103.4.2021.MT z dnia 2 września 2021r. (rozdział 85502 § 2010) w wysokości 4.123,71 zł,

- odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzenie mienia - lampy oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Mirosławcu (rozdział 90015 § 0950) w wysokości 3.794,00 zł,

- dofinansowania ze środków WFOŚiGW (75%) zadania pn. „Bioregion Mirosławiec w filmie i obrazie - ekoedukacja (rozdział 90095 § 2460) w wysokości 44.781,00 zł,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 1.009.807,60 zł, z tytułu ;

- dofinansowania w ramach projektu wieloletniego "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu",w ramach RPO WZ 2014-2020„ (rozdział 60095; dochody bieżące §§ 2057, 2059 w wysokości 28.782,00 zł i dochody majątkowe §§ 6257, 6259 w wysokości 480.047,60 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 - 2023,

 - rozliczenia projektu "Partnerstwo w obliczu epidemii„ (w ramach Funduszu Małych Projektów) - wynik przeliczenia EUR na polską walutę po kursie przyjętym przez bank (rozdział 75421 § 2058) w wysokości 978,00 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną", - dochód w wysokości planowanych wydatków roku 2021 przenosi się do realizacji w roku 2022 (rozdział 75814 zmniejszenie § 6100) w wysokości planu 500.000,00 zł,

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 904.635,22 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 93.629,38 zł z przeznaczeniem na;

- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mirosławcu na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów po zdalnym nauczaniu oraz na zapłatę zobowiązań związanych z funkcjonowaniem placówki (rozdział 80101 §§ 4010, 4110, 4120, 4260) ogółem w wysokości 15.715,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Piecniku na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów po zdalnym nauczaniu (rozdział 80101 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości 3.500,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wynagrodzeń w Przedszkolu „Słoneczko" w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 § 4010) w wysokości 2.870,00 zł,

- zakup usług związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r. (rozdział 85154 § 4300) w wysokości 12.725,67 zł,

- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, tj. na dodatki dla osób zajmujących się obsługą transportu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, zakupu materiałów i wyposażenia stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień oraz paliwa do samochodu do przewozu osób do punktów szczepień (rozdział 85195 z §§ 4010, 4110, 4210) ogółem w kwocie 6.120,00 zł, 

- realizację wypłaty jednorazowego świadczenia i kosztów obsługi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020r. poz. 1329) (rozdział 85502 §§ 3110, 4010) w wysokości 4.123,71 zł,

- zakup usług remontowych - lampy na ul. Słonecznej w Mirosławcu, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia (rozdział 90015 § 4270) w wysokości 3.794,00 zł,

- zadanie pn. „Bioregion Mirosławiec w filmie i obrazie - ekoedukacja" (rozdział 90095 § 4300) w wysokości 44.781,00 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 3.771.603,19 zł z przeznaczeniem na;

- realizację projektu wieloletniego "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu",w ramach RPO WZ 2014-2020„ (rozdział 60095; wydatki bieżące §§ 401, 411, 412, 430 w wysokości 16.992,73 zł i wydatki majątkowe § 605 w wysokości 1.467.738,81 zł (w tym 395.767,68 zł z RFIL). Zadanie będzie realizowane w latach 2022 - 2023,

- realizację projektu "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" (rozdział 63095; wydatki bieżące § 430 w wysokości 4.000,00 zł i wydatki majątkowe § 605 w wysokości 782.871,65 zł. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.,

- realizację zadania „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" (rozdział 70005 § 605 w wysokości 500.000,00 zł (w tym 500.000,00 zł z RFIL). Zadanie będzie realizowane w 2022 r.,

- realizację zadania „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola ”Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana instalacji elektrycznej i źródeł światła„ (rozdział 80104 wydatki majątkowe § 605 w wysokości 1.000.000,00 zł (w tym 1.000.000,00 zł z RFIL). Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 3.677.973,81 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 września 2021 r. ogółem w kwocie 204.903,38 zł, z przeznaczeniem na;
- wymianę kanalizacji deszczowej w m. Łowicz Wałecki, która jest w złym stanie technicznym - środki ochrony środowiska (rozdział 01010 § 4270) w wysokości 28.688,45 zł,

- remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik - Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ew. gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski (rozdział 60016 § 4270) w wysokości 18.970,00 zł,

- nadzór nad robotami dot. remontu odcinka drogi gminnej relacji Piecnik - Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ew. gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski (rozdział 60016 § 4300) w wysokości 700,00zł,

- obsługę prawną w zakresie zadania "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" (rozdział 60095 § 4300) w wysokości 1.476,00 zł,

- zwiększenie środków na opracowanie nowej dokumentacji projektowej na zadanie „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" (rozdział 70005 § 6050) w wysokości 9.093,93 zł,

- zwiększenie wydatków osobowych niezliczanych do wynagrodzeń (rozdział 75023 § 3020) w wysokości 5.000,00 zł,

- kwalifikację wojskową w związku ze zwiększoną liczbą osób biorących udział w kwalifikacji - dwa roczniki (rozdział 75045 § 4300) w wysokości 1.000,00 zł,

- zwiększenie środków na wykonanie robót budowlanych i usługę nadzoru inwestorskiego na robotami przy zadaniu pn. "Przebudowa budynku remizy OSP w Bronikowie w zakresie powiększenia otworu bramy garażowej" (rozdział 75412 § 6050) w wysokości 40.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (rozdział 80195 § 4300) w wysokości 55.000,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń grupy komunalnej (rozdział 90095 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości 40.975,00 zł,

- zwiększenie środków na zakup i montaż urządzeń zabawowych na zadania związane z rozbudową placów zabaw we wsi Hanki i we wsi Toporzyk - zadania z dofinansowaniem w ramach Konkursu "Granty Sołeckie 2021„ (rozdział 90095 § 6050) ogółem w wysokości 4.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody w kwocie 2.773.338,59 zł, do kwoty 1.854.755,95zł, w tym;

- w § 905 zmniejsza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.574.555,00 zł do kwoty 89.368,47 zł - jako niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z RFIL roku 2020 i przeniesione do realizacji na rok 2022,

- w § 950 zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.198.783,59 zł do kwoty 1.723.558,47 zł zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech