UCHWAŁA NR XXXI/245/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.Na podstawie art. 226, 227, 229 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.  Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/245/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 maja 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/245/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 maja 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/245/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 maja 2021 r.

Zalacznik3.pdf