Ogłoszenie 

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Realizacji zadań publicznych Gminy z zakresu:

a.    Promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

          Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w związku z Zarządzeniem nr 33 Burmistrza Mirosławca
z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2021 r., informuję, iż:

1.     Wybiera się ofertę z zakresu:

Promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec:
„Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”, nr zadania 9/2021 – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, wysokość przyznanych środków finansowych 5.000,00 zł,
2.   Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

3.   Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

4.   O podjętej decyzji składający ofertę powiadamiani są pisemnie.Burmistrz Mirosławca     

/-/ Piotr Pawlik

Mirosławiec, dnia 10.05.2021 r.Załączniki:

ogłoszenie wolontariat