Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

Sposoby odbioru dokumentów

osobiście

pocztą

elektronicznie

     

 

BRAK -Postępowanie wszczyna się z urzędu.
W przypadku zamiaru skorzystania przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty adiacenckiej z możliwości rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty – Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty ( wzór w załączniku)

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

Opłaty:

Opłata adiacencka ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości wynosi 30%  różnicy wynikającej z wartości nieruchomości przed podziałem i po jego podziale.

 Wniosek o rozłożenie na raty nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie trzech lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

  1. Postępowanie rozpoczyna się wysłaniem do strony „Zawiadomienia o wszczęciu postępowania” z informacją o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, następnie zostaje wydana decyzja o ustaleniu opłaty.
  2. Wniosek w sprawie rozłożenia opłaty adiacenckiej  na raty należy złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

Podstawa prawna:

  1. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021.735) .
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020.910)
  3. Uchwała Nr XXXVIII/324/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 5 marca 2014 r., poz. 1018)

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi:

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowanie tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent  może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu.

Wysokość stawki procentowej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości.Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości.

Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty należy złożyć przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej- w przeciwnym razie wydana zostanie decyzja z płatnością jednorazową.

Zgodnie z art. 98a ust. 4 w rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia, może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku jej podziału.

Opłata adiacencka może być na wniosek właściciela nieruchomości rozłożona na raty roczne płatne w okresie 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Wniosek o rozłożenie na raty składa się po zapoznaniu się z dokumentacją wykonaną przez rzeczoznawcę.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 3, tel. 067 259-62-66.

 Załączniki:

Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty