ZARZĄDZENIE NR 69
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 oraz art. 37 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  zarządza się co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. budownictwa i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. budownictwa i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 69
Burmistrza Mirosławca
z dnia 4 września 2018 r.
                                                                                                                              
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne                   Gminy i Miasta Mirosławiec
I.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00018428/9
2. Działka  nr 818/1 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0264 ha.
4. Nieruchomość niezabudowana.
5. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zurbanizowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: działka uzupełniająca na rzecz właściciela (użytkownika wieczystego) działki nr 602
8. Cena  – 5 724 zł  netto (słownie: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote).
9. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

II.
1.Księga wieczysta nr KO1W/00013840/8
2. Działka nr 415/2, położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0009 ha.
4. Nieruchomość zabudowana.
5. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zurbanizowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: działka uzupełniająca na rzecz właściciela (użytkownika wieczystego) działki nr 602
8. Cena  – 1 500 zł netto   (słownie: jeden tysiąc pięćset zł.)
9. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%


Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 121), osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.