Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r. wraz z aktualizacjami dostępny jest również za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROKZałączniki:

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych w 2021 r.
aktualizacja z dn. 10.03.2021 r. Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.