--- Treść przekazanej wiadomości ---Temat:
Złożenie petycji w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę
Data:
Mon, 14 Dec 2020 15:19:26 +0100
Nadawca:
Piotr Sterkowski <psterkowski@gmail.com>
Adresat:
urzad@miroslawiec.pl

Warszawa, dnia 14 grudnia 2020 roku 

Piotr Sterkowski 
ul. Kłodzka 25 
04-913 Warszawa 
E-mail:  psterkowski@gmail.com  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu

PETYCJA 
 
Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających mi prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Miejską w Mirosławcu do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej. 

 UCHWAŁA
 
Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta i gminy Mirosławiec z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Przez działania rozumiemy regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców miasta i gminy Mirosławiec. 

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy miasta i gminy Mirosławiec, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 

Z poważaniem, 

Piotr Sterkowski 

Wyrażam zgodę na ujawnianie na stronie internetowej moich danych osobowych oraz administrowanie moimi danymi zgodnie z przepisami RODO.

Odpowiedź w spr. petycji:                                                                                      
Mirosławiec, 08.01.2021 roku
Or.152.2.2020.UD

PREZES RADY MINISTRÓW
AL. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa    

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) przysyłam w załączeniu petycję Pana Piotra Sterkowskiego zam. w Warszawie, ul. Kłodzka 25, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu w dniu 15 grudnia 2020 r. w przedmiocie programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W związku z tym, że samorząd gminny nie jest właściwy do rozpatrzenia niniejszej petycji, gdyż za program szczepień przeciwko  wirusowi SARS-CoV-2 odpowiada administracja rządowa przesyła się ją wg właściwości.           
Załączniki:
Petycja
 


                                                                          Załączniki:

Petycja w sprawie równego traktowania mieszkańców
Odpowiedź w sprawie petycji dot. równego traktowania (program szczepień)