Burmistrz Mirosławca podaje do wiadomości zarządzenie nr 88 z dnia 16 października 2020  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok.
Ewentualne uwagi proszę składać pisemnie na „Formularzu Konsultacji”  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu pokój nr 10 lub przekazać drogą elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl , w terminie 7 dni od dnia opublikowania (od 26.10.2020 r. do 06.11.2020 r.).Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 88 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 października 2020 r