UCHWAŁA NR XXIII/192/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 187.869,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 266.649,12 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 35.058.725,05 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 11.236.756,72 zł,

b) wydatkami w kwocie 39.303.790,12 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 11.236.756,72 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 4.245.065,07 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   


Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/192/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/192/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/192/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2020 r.

Zalacznik3.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/192/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2020 r.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 187.869,00 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Partnerstwo w obliczu epidemii" z dofinansowaniem w 85% w ramach naboru specjalnego Covid-19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania" (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg) termin realizacji projektu do 30.11.2020r. (rozdział 75421 §§ 401, 411, 412, 421, 438, 606 z czwartą cyfrą "8" i "9”) zwiększenie ogółem w kwocie 221.369,00 zł oraz zmniejszenie (rozdział 75421 § 4210 - wkład własny oznaczony czwartą cyfrą paragrafu „0") w kwocie 33.500,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 187.869,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 września 2020 r. ogółem w kwocie 266.649,12 zł, z tego na;

- zwiększenie planu wydatków na zadanie obligatoryjne gminy realizowane przez MGOPS w Mirosławcu, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz..1507 ze zm.) na zabezpieczenie realizacji ciągłości zadania tj. kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (rozdział 85202 § 4330) w wysokości 60.000,00 zł,

- zadanie pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" zmiany wynikają z rozliczenia kosztów pośrednich realizowanych przez MGOPS oraz zamiany wkładu własnego z wkładu niepieniężnego na wkład pieniężny w UM w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 401, 411, 412, 417, 421, 605) ogółem w kwocie 8.655,12 zł,

- zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON 90.000,00 zł, tj. do 70% kosztów realizacji projektu (rozdział 85395 § 6060) w kwocie 150.000,00 zł,

- zadanie, w ramach ogłoszonego naboru z LGD dla JST na działanie w ramach wskaźnika "Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" (realizacja zadania w latach 2020-2021) dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020, tj. na zadanie pn.;

1) "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu" (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 16.000,00 zł, 

2) "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 16.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa altany integracyjnej w Bronikowie” - zwiększenie środków na wkład własny (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 15.994,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 187.869,00 zł, w tym;

- zwiększa się wolne środki w § 950 o kwotę 187.869,00 zł do kwoty 2.141.707,96zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 3.