Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 4103

 

UCHWAŁA NR XXII/188/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto MirosławiecNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 70a ust. 1 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w związku z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik do uchwały Nr XXII/188/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Lp. Nazwa szkoły, przedszkola Plan dofinansowania do czesnego - kształcenie w szkołach wyższych i placówki doskonalenia nauczycieli Plan dofinansowania na pozostałe formy doskonalenia nauczycieli Razem
1 2 3 4 5
1. Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu 1 440,00 22 980,00 24 420,00
2. Szkoła Podstawowa w Piecniku 1 685,00 5 305,00 6 990,00
3. Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu, oddział zamiejscowy w Mirosławcu Górnym  1 500,00 4 270,00 5 770,00
  Ogółem 4 625,00 32 555,00 37 180,00