Protokół nr 37/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 27.03. 2018 r. w godz. 13.00- 14.05

w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 


Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1. Otwarcie 37  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.
5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał. 
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Ad.1

Otwarcie 37 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 37 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecny: radny Grzegorz Plewa

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4

Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 36 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 36  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec w 2017 roku.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Tadeusz  Łosin poinformował, iż ochrona przeciwpożarowa jest ważnym elementem bezpieczeństwa mieszkańców. Zadania z tego zakresu Gmina realizuje przy udziale działających od wielu lat na naszym terenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Mirosławca, Bronikowa i Piecnika z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

OSP Mirosławiec wyposażona jest w następujący sprzęt podstawowy:

- samochód Renault Midlum – wóz średni – rok produkcji 2011, wyposażony w autopompę, zbiornik na pianę o poj. 250 l i beczkę o poj. 2500 l,

- samochód Mercedes-Benz Atego – wóz średni – rok produkcji 2003, wyposażony
w autopompę, zbiornik na pianę o poj. 500 l i beczkę o poj. 2000 l.

Samochody wyposażone są w nowoczesne środki łączności – radiotelefony GM 360. Przystosowane są do niesienia pomocy przy pożarach, miejscowych zagrożeniach.

OSP Piecnik wyposażona jest m.in. w sprzęt:

- samochód średni Renailt G230, rocznik 1990, wyposażony w autopompę, zbiornik na pianę 60 l, zbiornik na wodę 3000 l, wyposażony jest w sprzęt hydrauliczny do pomocy drogowej, sprzęt medyczny, oświetleniowy wraz z agregatem, sprzęt ślusarski, sprzęt do zabezpieczenia miejsca wypadków drogowych, sygnalizacje świetlną, sprzęt do pomocy w akcjach na wodzie. 

Ochotnicza Staż Pożarna w Bronikowie podobnie jak w Piecniku posiadają na swoim wyposażeniu podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, a mianowicie średni samochód – star 224 z autopompą, zbiornik na wodę 250 l i zbiornik na pianę 150 l, węże tłoczne, motopompę.

Dodał, iż obecnie najważniejszym problemem do rozwiązania jest stan techniczny bazy lokalowej w dwóch najważniejszych jednostkach, a mianowicie OSP Mirosławiec i OSP Piecnik. Planowany jest remont remizy OSP Mirosławiec oraz budowa nowej remizy w OSP Piecnik.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przygotowania kosztorysów na budowę i modernizację pomieszczeń dla jednostek OSP Mirosławiec i OSP Piecnik.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż kosztorys dla jednostki OSP Mirosławiec został już przygotowany.

Tadeusz Łosin dodał, iż kosztorys został przygotowany jednak koszty modernizacji okazały się zbyt wysokie w stosunku do posiadanych środków. W zamian za to została podjęta decyzja o zakupie samochodu, który okazał się bardziej przydatny. 

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kadry tj. czy młodzi ludzie chętnie zgłaszają się na strażaków ochotników?

Tadeusz Łosin odpowiedział, iż był okres kiedy to nie było osób chętnych. Na chwilę obecną sytuacja kadrowa znacznie się poprawiła. W jednostce OSP Piecnik. W OSP w Mirosławcu ze względu na to, że są dwa samochody liczba uczestników jest wystarczająca. Nie było do tej pory sytuacji, aby brakowało obsady do udziału w akcjach ratowniczych.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym szkoleń strażaków?

Tadeusz Łosin odpowiedział, iż szkolenia są obowiązkowe i odbywają się wg specyfikacji:

- szkolenie podstawowe strażaków I i II stopnia,

- naczelników OSP,

- dowódców OSP,

- kierowców konserwatorów sprzętu OSP,

- ratowników KPP,

- ratowników wodnych i powodziowych,

- kierowanie ruchem drogowym,

- lotnicze pogotowie ratunkowe LPR,

- obsługa pilarek.

Szkolenia BHP odbywają się co 3 lata.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym programu ewakuacji w szkołach, przedszkolach oraz tematów związanych z uświadamianiem młodzieży dotyczącym bezpieczeństwa.

Tadeusz Łosin poinformował, iż każdy obiekt powyżej 50 osób musi raz w roku przeprowadzić ewakuację. Szkoły, przedszkola, zakłady pracy pilnują aby program ewakuacji był przeprowadzany z pomocą jednostek OSP. 

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przeprowadzania zajęć w szkołach, przedszkolach przed wakacjami odnośnie pożarów?

Tadeusz Łosin odpowiedział, iż szkoły same organizują zajęcia na które zapraszają strażaka z jednostki OSP, aby uświadomił jakie mogą występować zagrożenia.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem kiedy w Urzędzie Miasta w Mirosławcu była przeprowadzana ewakuacja?

Tadeusz Łosin odpowiedział, iż w Urzędzie nie ma obowiązku przeprowadzania ewakuacji ze względu  na fakt, iż w Urzędzie jest zatrudnionych mniej niż 50 osób. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do Komendanta Straży Miejskiej w Mirosławcu dotyczącym sytuacji, które na przestrzeni ostatniego roku nasiliły się wśród mieszkańców.

Komendant Straży Miejskiej Daniel Gbur poinformował, iż w 2017 roku Straż Miejska w Mirosławcu podejmowała następujące inicjatywy w ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy i oddziaływania na bezpieczeństwo i porządek publiczny:

- ograniczenie zagrożeń i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych
i miejscach zamieszkania,

- zapobieganie powstawania zagrożeń,

- kontrole miejsc zagrożonych,

- przeciwdziałanie przemocy, patologiom,

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,

- edukacja i informowanie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego.

Przyjmowane były interwencje od mieszkańców dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych, kłótni międzysąsiedzkich, skarg na sąsiadów o porządek, psy, koty, zakłócanie spokoju oraz ciszy nocnej, zgłaszanie problemów dotyczących miejsc publicznych w mieście i na wsiach. W uzasadnionych przypadkach prowadzone były kontrole nieruchomości pod względem palenia śmieci w kotłach CO. Wspólnie z Policją zabezpieczono imprezy masowe m.in. WOŚP, Festiwal Żubra, Piknik Lotniczy w Mirosławcu, Boże Ciało.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym bezpieczeństwa w Mirosławcu Górnym?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, iż w roku poprzednim zgłaszane były interwencje dotyczące wandalizmów odnośnie malowania grafiti. Na daną chwilę sytuacja się uspokoiła.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przeprowadzania w okresie wiosennym kontroli posesji?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, iż kontrole będą przeprowadzane jak co roku, m.in. w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, lokali użyteczności publicznej, sprawdzanie czy właściciele budynków są w stanie udokumentować wywóz nieczystości ciekłych.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu podziękował Inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego Tadeuszowi Łosin oraz Komendantowi Straży Miejskiej Danielowi Gbur za przybycie na posiedzenie Komisji i przedstawienie najważniejszych informacji.

 

O godz. 13:23 Tadeusz Łosin i Daniel Gbur opuścili posiedzenie Komisji

 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania Informacji na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.

O godz. 13.25 na posiedzenie Komisji przybył radny Grzegorz Plewa.
Komisja Gospodarki i Budżetu- obecnych 6 członków Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 5  głosach „za”, brakiem głosów „przeciw oraz jednym głosem „wstrzymującym się” pozytywnie przyjęła w/w informację.

Ad.6

Zaopiniowanie projektów uchwał.

- w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniem narkomanii należą do zadań własnych gminy. Realizacja ich prowadzona jest za pomocą gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. W związku z powyższym w celu umożliwienia realizacji zadań wynikających z przepisów przytoczonych ustaw niezbędne jest podjęcie opracowanej uchwały zawierającej katalog zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są zabezpieczone w budżecie gminy Mirosławiec na 2018 r.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ustosunkowania się Komisji Alkoholowej do profilaktyki prowadzonej w szkole, tj. czy psycholog który był do chwili obecnej tez był w powyższy program zaangażowany?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż w skład Komisji Alkoholowej wchodzi Pedagog Szkolny. Dużo działań profilaktycznych wykonywanych jest przez szkoły. Środki  na spektakle profilaktyczne, różne gadżety przeznaczone są ze środków Komisji Alkoholowej. Dodała, iż nauczyciele, pedagodzy czy psycholog muszą być zaangażowani w prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii czy przemocy w rodzinie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

W/w opinii stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

- w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż podział na okręgi wyborcze jest stały z zastrzeżeniem, art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, który stanowi że zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonane w przypadku zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W Gminie Mirosławiec w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców w sołectwie Mirosławiec Górny zachodzi konieczność zmiany granic okręgów. Ponadto w związku z:

- powstaniem dwóch nowych ulic w Mirosławcu (ulica Osiedle Diamentowe oraz ulica Szmaragdowa),

- zmianą nazwy ulicy w Mirosławcu (ul. 40-Lecia PRL zmieniona na ul. Spacerową),

- zmianą nazwy ulicy w Mirosławcu Górnym ( ul. Osiedle XXX-Lecia LLP zmieniona na ul. Lotnictwa Polskiego),

- oraz powstałą zabudową na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu,

zachodzą przesłanki do doprecyzowania obecnych opisów okręgów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

- w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków komisji o zajecie stanowiska w powyższym temacie.

Członkowie Komisji Gospodarki i Budżetu poinformowali, iż zapis w § 1 projektu uchwały będzie w brzmieniu „Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki”. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 4 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

- w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
Skarbnik  Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 111.896,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 13 lutego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanych dla Gminy na 2018 rok.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 841.339,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do Cmentarza Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego) w kwocie 7.000,00 zł,

- wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych w celu uzupełnienia złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na zadanie kontynuowane pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne" w kwocie 1.500,00 zł,

- rezerwę środków na finansowanie zadań oświatowych o kwotę 111.896,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu" - zadanie realizowane przez Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w kwocie 4.305,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego w kwocie 4.305,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego w kwocie 4.305,00 zł,

- zadanie kontynuowane pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo" na opłatę na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej w kwocie 648,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego w kwocie 3.690,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu w kwocie 3.690,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zadanie kontynuowane pn. "Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu„ - roboty, nadzór, wyposażenie w kwocie 700.000,00 zł.

Radny Józef Ryźlak zwrócił uwagę, iż w marcu 2018 roku miał zostać opracowany projekt na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Hanki.   

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w pierwszej kolejności  miała być zaplanowana budowa sieci kanalizacyjnej w Łowiczu Wałeckim, a następnie w miarę możliwości finansowych zostanie przygotowany kosztorys na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hanki.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-2

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 4 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

- zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 5 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosem ”wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym spotkania Burmistrza Mirosławca w m. Hanki?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na spotkaniu nie pojawił się nikt z mieszkańców.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zamontowania nowej lampy oświetleniowej przy przejściu dla pieszych w okolicach posesji nr 28 oraz o przestawienie znaku "Śliska droga" bliżej wyjazdu z m. Hanki w kierunku m. Mirosławiec (w okolice Cmentarza Komunalnego w Hankach)

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż w dniu 22 stycznia 2018 roku wniosek został przesłany do zachodniopomorskiego zarządy dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił uwagę, iż został uszkodzony przystanek autobusowy w m. Toporzyk. Następnie zwrócił się z wnioskiem o naprawę rozbitego lustra zamontowanego przy bloku nr 22 w Mirosławcu przy zjeździe z drogi krajowej nr 10 na ulicy Wolności na ul. Spokojną, a także o naprawę kostki chodnikowej przed wejściem do Przychodni Zdrowia w Mirosławcu.

Dodał, iż w adresie Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Mirosławcu przy ulicy Zamkowa 12 jest błąd, gdyż pod wskazanym numerem mieści się inny prywatny budynek mieszkalny. Poinformował, iż po sprawdzeniu poprawności adresu może warto byłoby rozważać zmianę adresu Oddziału Przedszkolnego w Mirosławcu Górnym, który obecnie pojawia się w dokumentach i adresie Przedszkola.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, na pytanie dotyczące adresu Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Mirosławcu, iż zostanie to sprawdzone w księgach znajdujących się w Urzędzie Miejskim. Natomiast  jeśli chodzi o samą nazwę Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Mirosławcu Górnym poinformowała, iż prawdopodobnie ze względu na zmianę przepisów zmieniona zostanie nazwa oddziału. Po zmianie przepisów oddział zamiejscowy będzie musiał znajdować się w tej samej miejscowości, w której jest przedszkole główne. Po sprawdzeniu prawidłowej numeracji budynku przedszkola i zmiany nazwy przedszkola w Mirosławcu Górnym wszystkie niezbędne dane zostaną zmienione.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy sklepu „ Dino” przy ulicy Wałeckiej w Mirosławcu?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż po stronie Gminy decyzja o warunkach zabudowy została wydana. Informacja na temat rozpoczęcia prac budowy nie jest znana. 

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 14.05  zamknął  37  posiedzenie Komisji.