Szczecin, 04 lutego 2020 r.
Znak: AP-3.746.73.6.2019.KJ
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października
2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji
nr 11/2020 z dnia 04 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie budynku operacyjno-biurowego oraz
towarzyszącej infrastruktury technicznej i drogowej na lotnisku Mirosławiec na
terenie działek nr 39/17, 39/16, położonych w obrębie ewidencyjnym
Mirosławiec 127 w gminie Mirosławiec [woj. zachodniopomorskie],
stanowiących tereny zamknięte MON.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach
od 8oo do 13oo w pokoju 235 (drugie piętro, tel. 91 4303681), w terminie
14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Załączniki:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2020