Informuję, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 12.00
odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XII Sesji Rady Miejskiej.

          a) przyjęcie sprawozdania.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku:

          a) przyjęcie sprawozdania.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2019 roku:

           a) przyjęcie sprawozdania.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2019 roku:

            a) przyjęcie sprawozdania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 7. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
    /-/  Piotr Czech