1. Sposoby dostarczenia dokumentów:

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

2. Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       


3.
Wymagane dokumenty:

Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 4. Miejsce złożenia dokumentów:

 Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

ul.Wolności 37,78-650 Mirosławiec

e- mail: urzad@miroslawiec.pl

5.  Opłaty:

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Ewentualna opłata za pełnomocnictwo jeśli dotyczy – 17 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu – 17 zł

 6. Termin i sposób załatwienia:

Bez zgłoszenia wolno usuwać drzewa, jeżeli obwód pnia / pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

 W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

 W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Usunięcie drzew / drzew, których dotyczy zgłoszenie, może nastąpić:

1)     gdy organ nie wniósł sprzeciwu w powyższym terminie lub

2)     gdy organ przed upływem powyższego terminu wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  (na pisemne żądanie zgłaszającego, opłata skarbowa 17,00 zł).

Milcząca zgoda lub decyzja w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55)

8. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi strona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

9.  Dodatkowe informacje, uwagi:

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Justyna Kujawa, pokój nr 3 tel. 67 259 62 66

 Załączniki:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
RODO