Poznań, 03.09.2019

zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach

 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail ! - pod którym odebrano niniejszy wniosek.

 

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Preambuła Wniosku:

W listopadzie 2018 r.  pytaliśmy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - o średnią ilość oferentów przypadających na jedno postępowanie - biorąc pod uwagę wszystkie postępowania prowadzone przez Urząd w ramach kwot powyżej 10 tys. pln.

Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi -  istnieją Jednostki, w których w ramach postępowań o zamówienia publiczne - średnia ilości oferentów przypadających na jedno postępowanie  - wynosi 1 ! - sic!

Do tego wyniki średnie krajowe również nie napawają optymizmem, gdyż średnia ilość ofert w postępowaniach zgodnych z Pzp wyniosła zaledwie 2,19 oferty na postępowanie (czytaj więcej).

Operator zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach partner merytoryczny wniosku – posiada sprawdzone rozwiązania w zakresie  elektronizacji postępowania w progu krajowym, unijnym oraz zakupów regulaminowych, a ich zastosowanie pozwala osiągając określone korzyści:

❏      przetargi w progu unijnym - wyższa średnia złożonych ofert niż na miniPortalu, a co za tym idzie większa skuteczność i mniej powtórzonych przetargów (do tej pory ponad 5000 postępowań elektronicznych i brak odwołań wykonawców do KIO z tytułu źle działającego systemu !),

❏      przetargi w progu krajowym - można realizować tę procedurę dając wybór wykonawcy, czy składa ofertę papierowo, czy elektronicznie. Więcej ofert jest składanych elektronicznie, a postępowania prowadzone w ten sposób są rekomendowane przez UZP (szczegły pisma z UZP możemy przedstawić na spotkaniu),

❏      zakupy regulaminowe - poligon doświadczalny przed pełną elektronizacją, który prowadzi do utransaprenteninia procesów, ułatiwa procedury wykonawcom oraz oszczędza środki publiczne jednostki.

 

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega  poprawie, 6 stycznia 2018 r., na mocy uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 12) ustanowiony został Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

 

Przyjęty Program stanowi rezultat prac Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podjętych na skutek uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, będącym podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie i realizację RPPK na lata 2014–2019, a Ministrem – Koordynatorem Służb Specjalnych.

 

Wnioskodawcę - jak każdego Obywatela  bardzo cieszą tego typu działania systemowe, które z pewnością (jak jest to w założeniu) przyczynią się do ograniczenia zjawisk korupcji.

 

Wniosek:

§1.1)  - w związku z art. 10a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16) [pełna elektronizacja zamówień] biorąc pod uwagę powyższe oraz istniejący w tym obszarze szczególnie uzasadniony interes społeczny pro publico bono 

- wnosimy o wyznaczenie przez Kierownika JST - terminu rozmowy telefonicznej lub spotkania z naszym ekspertem, który ex professo - podzieli się uwagami i złoży wniosek optymalizacyjny dotyczący problematyki wdrożenia rzeczonego przepisu w gminach.

 

O ważkości przedmiotowej tematyki świadczą odpowiedzi uzyskane przez nas w listopadzie  2018 r., w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z rzeczonych odpowiedzi wynika wyraźnie że gros Urzędów (szczególnie w gminach wiejskich) jest jeszcze nieprzygotowanych na pełną elektronizację zamówień.

Na poparcie tej tezy pozwalamy sobie przypomnieć, że Ustawodawca już raz przesuwał rzeczone vacatio legis – najprawdopodobniej – jak zresztą informowały media – z powodu sygnałów płynących od Adresatów wzmiankowanego przepisu. 

 

Nasze doświadczenie wynika z wieloletniego zajmowania się rzeczoną problematyką oraz z odpowiedzi uzyskanych od gmin w tym przedmiocie - w listopadzie 2018 r. - pytaliśmy inter alia o słabe i mocne strony związane z wdrożeniem tego typu systemu.

Jak ważki z punktu widzenia uzasadnionego interesu pro publiko bono jest to temat - wynika choćby z faktu, że (jak informują media) Ustawodawca przesunął vacatio legis dot. wzmiankowanego przepisu (obecnie styczeń 2020 r.).

 

§2) Wnosimy o udzielenie odpowiedzi z wyznaczeniem rzeczonego terminu - na zwrotny adres e-mail: zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach z chęcią spotkania w celu omówienia propozycji elektronizacji w Państwa jednostce. Spotkanie jest bezpłatne i niezobowiązujące.

 

Dodatkowo jeżeli po bezpłatnym  spotkaniu konsultacyjnym zdecydowaliby się Państwo uruchomić nasz system wraz z naszą usługą wsparcia w ciągu dwunastu miesięcy nie przyniesie Państwa jednostce dwa razy więcej oszczędności niż wydali Państwo na nasze usługi to operator zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach  zwróci Państwu 100% pobranych opłat łącznie z kosztami szkoleń.

 

 

Współwnioskodawca:  zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach

 

 Załączniki:

Petycja w sprawie ustalenia terminu spotkania dot. elektronizacji zamówień publicznych