Dz.Urz.Woj.Zachpom. 2019.poz. 5557

UCHWAŁA
NR XI/120/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 475.516,38 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 381.216,38 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 388.815,26 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały IX/101/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 sierpnia 2019r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Zmniejsza się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych o kwotę 3.000,00 zł.

§ 6. Zwiększa się dotacje celowe udzielane z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie zadań oświatowych o kwotę 3.000,00 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 29.813.613,25 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.702.307,37 zł,

b) wydatkami w kwocie 32.738.329,84 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.702.307,37 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 2.924.716,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/120/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/120/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/120/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/120/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2019 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/120/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2019 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 475.516,38 zł z tytułu;

- zawartej umowy o dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych (rozdział 60016 § 6350) w 2019 roku o kwotę 57.444,12 zł. Dofinansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 57.444,12 zł,

- odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzoną kamerę (rozdział 75495 § 0950) w kwocie 3.000,00 zł,

- zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r. (rozdział 75618 § 0480) w kwocie 1.784,26 zł,

- wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960, 0970) ogółem w kwocie 5.497,00 zł,

- wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0950, 0970) ogółem w kwocie 3.691,00 zł,

- zwiększonych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019r. (rozdział 90002 § 0490) w kwocie 9.800,00 zł,

- należności z opłat za usunięcie drzew (porządkowa zmiana klasyfikacji budżetowej) - środki ochrony środowiska (przemieszczenie w dziale 900 z rozdziału 90095 na rozdział 90019 § 0620) zmniejszenie w kwocie 805.393,00 zł i zwiększenie w kwocie 805.393,00 zł,

- zawartej umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Miejskim w Mirosławcu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2019 (rozdział 92601 § 6260) w kwocie 394.300,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 381.216,38 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" (rozdział 60016 § 6050) w 2019 roku o kwotę 57.444,12 zł (dofinansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 57.444,12 zł),

- zabezpieczenie środków na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej przy ul. Polnej w Mirosławcu, tj. działki nr 8141/29, obręb ewid. miasto Mirosławiec - (wadium, zakup oraz koszty umowy notarialnej) (rozdział 70005 § 6060) w kwocie 300.000,00 zł,

- wymianę uszkodzonej kamery na budynku Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 75495 § 4270) w kwocie 3.000,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4260, 4270) ogółem w kwocie 5.497,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 4010, 4270) ogółem w kwocie 3.691,00 zł,

- realizację programów profilaktycznych związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 80154 § 4300) w kwocie 1.784,26 zł,

- opracowanie ekspertyzy określającej stan eksploatacji składowiska odpadów w Mirosławcu (rozdział 90002 § 4300) w kwocie 9.800,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 października 2019r. ogółem w kwocie 388.815,26 zł, z tego na;

- bieżący remont dróg gminnych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 16.266,00 zł,

- przemieszczenie porządkowe przy zadaniu pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu" (rozdział 60016 z § 6350 na § 6050) w kwocie 213.418,26 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „"Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, ul. Żurawia, ul. Jastrzębia, ul. Jaskółcza, ul. Skowronkowa, ul. Krucza" (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 96.000,00 zł,

- bieżący remont dróg wewnętrznych (rozdział 60017 §§ 4270, 4300) ogółem w kwocie 30.531,00 zł,

- zabezpieczenie środków na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412 §§ 3030, 4210, 4260, 4280, 4360) ogółem w wysokości 9.500,00 zł,

- zabezpieczenie środków na wydatki związane z obsługą długu publicznego (rozdział 75702 § 8010) o kwotę 7.000,00 zł,

- pokrycie kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (rozdział 80104 § 2310) w wysokości 3.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług przez jst od innych jst w MGOPS (rozdział 85508 § 4330) w kwocie 13.100,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 94.300,00 zł do kwoty 2.615.042,59 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech