Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.  Zadania swoje wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, którego jest kierownikiem.
Art. 30 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:
"1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.2. Do zadań wójta należy w szczególności:1)   przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,2)   określanie sposobu wykonywania uchwał,3)   gospodarowanie mieniem komunalnym,4)   wykonywanie budżetu,5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.6)   (skreślony).3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
  

Burmistrz Mirosławca przyjmuje interesantów

               w sprawach skarg i wniosków:                        

   w poniedziałki w godzinach; od 9.00-do 10.00 i od 15.00- do 16.00 ,

w pozostałe dni w godzinach od 9.00- do 10.00