pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.8.2018.DB

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia iż, w dniu 24 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej SN-15kV  i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 58/1, 63, 65/1 i 62 położonych w obrębie Setnica (0033) oraz  na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 8322, 8312, 8313, 8278, 8279/1, 408/1 i 409/1 położonych w obrębie Mirosławiec 34  (0034).

  Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Romana Cegielskiego.

  Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

  W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                        Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                        w dniu 24 sierpnia 2018 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  24 sierpnia 2018 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 24 sierpień 2018 r. – 06 wrzesień 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 24 sierpnia 2018 r.

                                          (podpis)