OBWIESZCZENIE
                                                                              Burmistrza Mirosławca
                                                         o wszczęciu postępowania administracyjnego  
                                                            w sprawie wydania decyzji środowiskowej

 

  Na podstawie  art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 2096) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2,3,4,5, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018, poz. 2081)

 

                                                                zawiadamiam

że zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz Mirosławca jako organ właściwy rozpatruje  wniosek PRO VENTO Energia Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz         i wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 390, 399/2, 399/1, 400, 394, 395/2, 396, 397/1, 398  w obrębie geodezyjnym Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec.  Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018, poz. 2081) Burmistrz Mirosławca wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
     Informuję Pana/Panią o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie  do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania , w tym prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ul. Wolności 37 ,Referat GKS pokój nr 3 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy urzędu.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publiczne dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu bip.Mirosławiec.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Mirosławcu
 

Otrzymują:

  1. Strony postepowania poprzez obwieszczenie:

- Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego

  w Mirosławcu,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,

2.    a/a

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UM  w Mirosławcu

  • od 24.06.2019 r do 15.07.2019 r.

 

 Załączniki:

obwieszczenie