pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

IGN.6733.5.2019.DB

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 07 czerwca 2019 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni na „Dzienny Dom SENNIOR+” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej geodezyjnie nr 8141/30 położonej w Mirosławcu w rejonie ul. Nowej i Polnej w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto,  obręb 0001, M. Mirosławiec.
Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.
Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W powyżej określonym czasie strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
 
                                                                               Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                                               w dniu 07 czerwca 2019 r.
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  07 czerwca 2019 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: od 07 czerwiec 2019 r. do 21 czerwiec 2019 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 07 czerwca 2019 r.

                                                 (podpis)