ZARZĄDZENIE NR 47
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 21 maja 2019 r.
 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Na podstawie art. 13, art. 25, art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 35 i art 37 ust. 1 i  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. budownictwa i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne
Gminy i Miasta Mirosławiec
I.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00037023/9
2. Działka  nr 591/7 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0371 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 603
8. Cena sprzedaży – 13 000 zł  (słownie: trzynaście tysięcy złotych)


II.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00037023/9
2. Działka  nr 591/8 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0457 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 604
8. Cena sprzedaży – 15 000 zł  (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

III.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00037023/9
2. Działka  nr 591/9 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0111 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 606
8. Cena sprzedaży – 4 700  zł  (słownie: cztery tysiące siedemset złotych)

I.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00037023/9
2. Działka  nr 591/10 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0036 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 607
8. Cena sprzedaży – 2 500 zł  (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)


 Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki:

zarządzenie nr 47