Informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 12.00
odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu
z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na IV Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2018 roku.

a)     sprawozdanie Kierownika MGOPS;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:

a)   informacja Kierownika MGOPS;

b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)   dyskusja;

d)   przyjęcie informacji.
9. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.
a) sprawozdanie Kierownika MGOPS;
b) stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c) dyskusja;
d) przyjęcie sprawozdania.

 1. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018:

a)     sprawozdanie Kierownika MGOPS;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Informacja na temat udzielonych  w 2018 roku ulg  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:

a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

 1. Sprawozdanie z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025:

a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 8. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
        /-/  Piotr Czech