UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 20 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) i art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 122 ) uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r , wprowadza się następującą zmianę:
1)  § 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10.Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielowi po uprawdopodobnieniu jego prawa do zwierzęcia."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. z 2019 r. poz. 122 ) w znowelizowanej ustawie  zadanie publiczne gmin  polega na opracowaniu programu opieki nad zwierzętami za który gmina odpowiada.
Rada gminy  wypełniając obowiązek, o którym mowa  określa, w drodze  uchwały  program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt posiadając tym samym kompetencję do jej zmiany.