ZARZĄDZENIE NR 104

Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 88 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mirosławiec, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) dla gruntów ornych:

 Klasa gruntu

III a

III b

IV a

IV b

V

VI

 Stawka

4,50

4,00

3,50

3,00

2,00

1,50

”;

2) w § 1 ust. 2 pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) dla użytków zielonych:

 Klasa gruntu

III

IV

V

VI

 Stawka

4,00

3,00

2,00

1,50

”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.