BURMISTRZ MIROSŁAWCA

OGŁASZA

drugą aukcję na sprzedaż  samochodu pożarniczego

 

marka: Volkswagen

wersja: 70X02A

model: TRANSPORTER T4

rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy pożarniczy

numer rejestracyjny: ZWA 05JR

rok produkcji: 1993

stan drogomierza/km: 53223 

numer VIN: WV2ZZZ70ZPH131458

rodzaj silnika: ZI AAC benzynowy

układ/ilość cylindrów silnika: 4/rzędowy

rodzaj napędu: przedni

moc silnika: 62kW/85KM

pojemność skokowa silnika: 1968 ccm

rodzaj nadwozia: VAN

kolor karoserii: czerwony

 

I.  Aukcja odbędzie się w dniu 23 listopada  2018 r o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37 (sala narad nr 107 na I piętrze).
II. Sprzedawany samochód można obejrzeć w dniach 16.11.2018 r. – 21.11.2018 r. od godziny 10.00-14.00 w remizie strażackiej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 34.

 III. Cena wywoławcza: 8.500,00 zł brutto

IV. Ustala się następujące warunki aukcji:

 1. Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej ( 850,00 zł ) należy wpłacić na konto Gminy i Miasta Mirosławiec nr 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030  w Spółdzielczym Banku Ludowym  w Złotowie Oddział w Mirosławcu najpóźniej do dnia 21 listopada 2018 roku.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu. W tytule wpłaty należy wpisać „ Wadium na sprzedaż  w aukcji samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter”. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągi trzech (3) dni po przeprowadzeniu aukcji. Wadium przepada na rzecz Gminy Mirosławiec w razie uchylenia się uczestnika aukcji, który wygrał aukcję od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym miejscu i terminie.

2. Minimalne postąpienie ustala się w wysokości 1 % ceny wywoławczej (85 zł).

3. Uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić Komisji:

1) Osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

2) Pełnomocnicy podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres umocowania oraz górną granicę oferowanej ceny.

3) Pełnomocnicy osób fizycznych – pełnomocnictwo w formie zwykłej pisemnej wraz z upoważnieniem do górnej granicy oferowanej ceny.

4) dowód potwierdzający wpłatę wadium w wysokości 850 zł.

4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie nie dopuszczeniem do udziału w aukcji.

V. Ustala się następujący sposób przeprowadzenia aukcji.

1. Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny.

2. Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji.

3. O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.

4. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji oferty korzystniejszej.

5. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

6. Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

VI. 1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji; zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia.

2. Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 10 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz może ten termin przesunąć.

3. Jeżeli zwycięzca aukcji nie stawi się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w oznaczonym terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy.

4. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży przedmiotu, przelewem na rachunek bankowy – Urząd Miejski w Mirosławcu Bank: SBL Złotów O/Mirosławiec konto Nr: 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.

5. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

VII. Dodatkowe informacje: www. miroslawiec.pl, bip.miroslawiec.pl lub Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pok. Nr 4 ,  tel. 067 259 62 61

                                                                                                                                                                                                Burmistrz Mirosławca